HU

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések

1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalja össze, amelyek alapján a Tisia Event Szállodaépítő és Üzemeltető Kft. – Tisia Hotel & Spa ****Superior (továbbiakban: Szolgáltató) több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

1.2. Szolgáltató adatai:

TISIA Event Szállodaépítő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság adatai:

1.3.Személyi és tárgyi hatály

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató által üzemeltetett Hotel szállás-, éttermi- és egyéb szálláshely-, rendezvény szolgáltatásaira, az e Szolgáltatások bármelyikét igénybe vevő valamennyi természetes, illetve jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, költségvetési szervre, helyi önkormányzatra (a továbbiakban: Vendég), a Szolgáltatások bármelyikét a Vendég részére, nevében és költségére megrendelő harmadik személyre (a továbbiakban: Meghatalmazott), valamint az e szolgáltatások bármelyikét Vendég részére, de saját nevében és költségére megrendelő természetes, illetve jogi személyre (a továbbiakban: Közvetítő) terjed ki (a Vendég és a Közvetítő a továbbiakban együttesen: Megrendelő).
Jelen ÁSZF vonatkozik továbbá a Szolgáltató által lebonyolított, szervezett rendezvényeivel összefüggő szállítására és szolgáltatására (így például audiovizuális eszközök bérbeadására - stb.).

1.4. Jelen ÁSZF 2024. március 1. napjától hatályos.

Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését, üzleti ügyfelekkel, utazásszervezőkkel, utazásközvetítőkkel.

1.5. Egyoldalú módosítás

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani, azonban köteles a módosítás tervezett hatályba lépése előtt legalább 8 nappal az ÁSZF változásait és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos ÁSZF-t a Honlapján közzétenni.

Az e pontban foglalt értesítési kötelezettsége a Szolgáltatónak kizárólag abban az esetben áll fenn, ha a már megkötött, hatályos és teljesítésre váró egyedi szerződés alapján történő szolgáltatásnyújtásra – részben, vagy egészben – az ÁSZF-módosítás hatálybalépését követően kerül sor.
A Megrendelő az e pont szerinti közvetlen értesítéstől számított 5 napon belül jogosult a Szolgáltató részére megküldött egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal a megkötött Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha az Szolgáltató lényeges kötelezettségét érinti és az hátrányosan a Megrendelő terhére esik.
Amennyiben a Megrendelő a jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondási jogát nem gyakorolja, vagy az erre nyitva álló határidőt elmulasztja, úgy a módosított, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a Megrendelő által elfogadottnak tekintendő.

1.6. Szolgáltató magatartási kódexnek nem veti alá magát, a szerződéskötés nyelve a magyar.

2. Szerződő felek

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

2.3. Szolgáltató kizárja a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását, így korábbi üzleti kapcsolatuk gyakorlata, továbbá az üzletági szokások nem válnak az egyedi megállapodás részévé.

3. A szolgáltatás megrendelésének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató írásbeli vagy szóbeli ajánlatot ad. A szóbeli vagy írásbeli ajánlat az ajánlatkérés pillanatában szabad kapacitás alapján készül. A Vendég írásos (email vagy Szolgáltató honlapján keresztül, illetve a helyszínen, személyesen írásban) megrendelésekor igazolja vissza a még foglalható szobatípust a Szolgáltató.
Amennyiben a szóbeli vagy írásbeli ajánlat feltételes foglalását biztosítja a Szolgáltató és a Szolgáltató ajánlatában megjelölt határidőig nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2. A Szerződés a Vendég írásban (email vagy Szolgáltató honlapján keresztül) leadott foglalása esetén a Szolgáltató általi írásban (email) megküldött visszaigazolásával jön létre, a visszaigazolásban foglalt tartalommal és írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem hozza létre a szerződést. A Szolgáltató kizárja az ajánlatának Megrendelő általi eltérő tartalommal történő elfogadását. Amennyiben a Megrendelő nem az ajánlatnak megfelelő tartalmú megrendelést küld Szolgáltató részére, ezt a Felek úgy értelmezik, hogy Megrendelő új ajánlatot kért és a Szolgáltató szabadon dönt az új ajánlat feltételeinek kialakításában.

3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, vagy rendezvénytermet, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, valamint a Vendég által a távozásig igénybe vett Szolgáltatások ellenértékére igényt tartani. A lejárati idő előtt megüresedett szobát, rendezvénytermet a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

3.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a jogszabálynak (A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet) megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem szállhat meg, a bejelentőlap kitöltése kötelező.

3.8. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Vendég írásbeli kérelme és a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása szükséges.

3.9. Szolgáltató jogosult egyes szolgáltatásai nyújtásához alvállalkozót igénybe venni, és ily módon közvetített szolgáltatást nyújtani. Különösen a TV, telefon, internet és egyes masszázs szolgáltatásoknál a Szolgáltató közvetített szolgáltatást nyújt.

4. Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/

4.1. A Vendégnek joga van a szállodai szobát megállapodás szerinti nap 15.00 órától elfoglalni.

4.2. A Szolgáltató abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig, elállhat a szerződéstől, kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

4.3. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba (a szobák) az érkezés napján 18.00 óráig lefoglalva marad (maradnak).

4.4. A Vendégnek a szobát az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.

4.5. A Szolgáltató a szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatást igénybe kívánja venni a Vendég, kérjük vegye figyelembe, hogy ezt a szálloda legkorábban elutazás előtt 24 órával igazolja vissza.

4.6 A szolgáltató a szálloda foglaltságának függvényében, térítésmentesen biztosítja a korai szobaelfoglalást 12.00 órától. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, kérjük vegye figyelembe, hogy ezt a szálloda legkorábban érkezés előtt 12 órával igazolja vissza.

4.7. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 12.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobahosszabbítási felárat kiszámlázni, mely felár a Szolgáltató árazási stratégiájához igazodik.

4.8. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 12.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, a Szolgáltató jogosult a szobát kiüríteni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

5. Árak

5.1. Szolgáltató dinamikus árazási stratégiát alkalmaz, ami azt jelenti, hogy a szállás szolgáltatás árát az iránta mutatkozó kereslethez igazítja. Az szobák árai a szabad helyek és az érkezésig hátralévő idő függvényében változhatnak.
Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegen vannak elhelyezve.

5.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.

5.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, értesítés mellett, áthárítja a szolgáltatást igénybevevő Szerződő félre.

5.4. Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55. § (1) bekezdés) a vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.

6. Ajánlatok, kedvezmények

6.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

6.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel, nem válthatók pénzre és a Szolgáltató részéről egyoldalúan meghosszabbíthatók és visszavonhatók.

6.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

7. Gyermekkedvezmények

7.1. Gyermekek részére - a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén - 50-100% közötti kedvezményt biztosít a szálloda a választott időszakra vonatkozó árajánlat és a gyermek életkora függvényében.

7.2. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.

7.3. Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges. A pótágy mérete 90 x 200 cm

8. Általános lemondási és módosítási feltételek csoportok és magánszemélyek részére

8.1. Lemondási és módosítási feltételek általános szabályai:

Lemondást vagy megrendelt szolgáltatás módosítása csak írásban lehetséges, a módosítás kizárólag Szolgáltató írásban történő visszaigazolása mellett érvényes.
Ha a szolgáltatást igénybe vevő Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a szolgáltatást igénybe vevő Szerződő fél részére az érkezési napon 18.00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya/bankkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az előleg fizetési határidejének napját követő nap 10:00 órát követően megszűnik.

8.2. Lemondási feltételek és módosítások magánszemély részére

A foglalás az érkezés előtt legkésőbb 48 órával kötbérmentesen lemondható.
Érkezés napján történő lemondás vagy a lemondás elmaradása esetén a megrendelt szobaár, félpanzió (vagy megrendelt étel- és italfogyasztás) 100%-a fizetendő lemondási díjként.

8.3. Lemondási feltételek és módosítások csoportok részére:

A megrendelt szolgáltatások az alábbiak szerint mondhatóak le:

Felek a meghiúsulási kötbér összegének megállapításakor figyelemmel voltak arra, hogy a kötbér sávos emelkedésének indoka, hogy a megrendelt rendezvény vagy szállás időpontjához közeledve a Szolgáltatónak minimális lehetősége marad a lemondott szolgáltatás időpontjára más rendezvényt, szállást stb. szolgáltatást értékesíteni.

9. A szerződés teljesítésének megtagadása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

9.1. A Szolgáltató jogosult az alábbi esetekben – a felsorolt körülményekről történt tudomásszerzéstől számított két munkanapon belül – írásban, a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a.) a Megrendelő részéről az előleg, vagy egyéb biztosíték a Szolgáltató által megszabott határidőben nem kerül megfizetésre.
b.) a Vendég a szobát, illetőleg a Hotel bármely létesítményét nem rendeltetésszerűen használja vagy szándékosan kárt okoz;
c.) a Vendég a Hotel biztonsági, tűzvédelmi és egyéb előírásait szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegi, a Hotel alkalmazottjaival vagy más Vendégeivel szemben kifogásolhatóan, durván, fenyegetően, nyugalmukat megzavarva vagy a közerkölcsöt sértően viselkedik vagy más, elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, illetőleg fertőző betegségben szenved;
d.) Megrendelő cég vagy egyéb szervezet ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszervégelszámolási vagy bármely egyéb, a Megrendelő megszüntetésére vonatkozó eljárást kezdeményeztek;
e.) vis maior, vagy egyéb, a Hotelnek/ Szolgáltatónak fel nem róható külső, elháríthatatlan okból a szerződés teljesítése ellehetetlenül.
f.) a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 12.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá.

10. Fizetés módja, garancia

10.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban, Euroban), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP- kártyával.

10.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szálloda bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

10.3. Az egyéni szobafoglalás garantálása bankkártya adatok megadásával vagy előlegfizetéssel lehetséges.
Utazási irodákra az egyéni vendégektől eltérő fizetési feltételek vonatkoznak.

10.4. Egyéb fizetési módok a helyszínen: szálloda által és / vagy szerződött partnere által kiállított voucherek.

11. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

11.2. A 11.1. pontban rögzített esetben a Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, **** kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

12. Ajándékutalványok

13. Térítésmentes és térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások

A Szálloda által biztosított szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségre, a szálloda által meghirdetett feltételek szerint veheti igénybe.

A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőt (továbbiakban: Fürdő) nem Szolgáltató üzemelteti. Szolgáltató kizárólag csak a közvetlen átjárást biztosítja a Fürdő területére. A Vendég kötelezettséget vállal, hogy a Fürdőt annak házirendje szerint veszi igénybe.   (http://www.termal.tujvaros.hu/index.php/hu/hazirend)

A Fürdő szolgáltatásaival, nyitva tartásával stb. kapcsolatosan a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
A https://tisiahotel.hu/tisia-spaweboldalon meghirdetett SPA kezelések igénybevételére előzetes bejelentkezés szükséges. A lefoglalt szolgáltatások lemondására a rögzített lemondási feltételek szerint van lehetőség, ezt követően a Szolgáltató lemondási díjat számíthat fel.

14. A Vendég jogai

14.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a szállodai szoba, bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint a szállodai szolgáltatásokhoz kapcsolódó, különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli.

Panasz megtételének módja:

14.3. A panaszkezelési szabályzat célja

A szálloda vendégei panaszkezelési igényeinek magasabb szintű kielégítése és hatékony kezelése érdekében alakította ki az alábbi szabályzatot.

14.4. A panaszkezelési szabályzat alapelvei
A szálloda számára a legfontosabb, hogy a vendégei mindig elégedettek legyenek az általa nyújtott szolgáltatással. Éppen ezért panaszaikat pártatlanul és teljeskörűen kell kivizsgálni, melynek eredményeit a szolgáltatás fejlesztésnél szükséges figyelembe venni.
A panasztevőnek olyan választ kell adni, mely részletesen kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a javasolt rendezésére és a megoldására vonatkozó intézkedésekre.

14.5. A panaszkezelési szabályzat hatálya
A panaszkezelési szabályzatot minden munkatárs köteles megismerni és annak betartásáért személyes felelősséggel tartoznak.
A szabályzat hatálya a panaszok bejelentésével kapcsolat panaszkezelési tevékenységre terjed ki.

14.6. A panasz és a panaszos meghatározása
A panasz a Szálloda szolgáltatásával szemben felmerülő minden olyan kifogás, melynek rendezésére a panaszos egyértelműen és kifejezetten a hotel eljárását kéri.
Panaszos lehet minden olyan személy, aki a hotel szolgáltatásait igénybe vette.

14.7. A panasz bejelentésének módja és az arra adandó válasz határideje:

Szóbeli panasz a szállodában az ügyeletes vezetőnek, vagy szálloda igazgatónak tehető.
Olyan esemény, körülmény bekövetkeztekor, amelyeket a vendég negatív élményként él meg és úgy érzi, hogy ezt szóvá kell tennie, a személyzettől kérni kell, hogy hívják az ügyeletes vezetőt.
Ők jogosultak a meghallgatott panasz alapján a vendégnek hivatalos választ adni, ha szükséges őt kompenzálni és a megfelelő ellenintézkedéseket meghozni, illetve erre javaslatot tenni.

Fontos, hogy a panaszt kiváltó körülmény után minél hamarabb jelezze azt a vendég az elérhető szálloda vezetőnek.
A szóbeli panaszokat a szálloda lehetőség szerint azonnal megoldja, s amennyiben ez nem lehetséges, akkor jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet a 49/2003 GMK rendeletben leírtakat figyelembevéve kell kiállítani, A rendelet ennek a szabályzatnak az I. számú mellékletét képezi. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a panaszos egyetértése mellett véglegesítik és egy példányát a panaszos megkapja. Amennyiben jegyzőkönyv felvételére kerül sor, úgy a panaszt a szóbeli bejelentést követő 30 napon belül el kell bírálni és erről a Panaszost tájékoztatni szükséges.

Írásbeli panasz megtételére az info@tisiahotel.hu levelezési címen van lehetőség.
Amennyiben a panasz részletes, hosszabb ideig tartó kivizsgálást igényel, a szálloda vállalja, hogy két héten belül lezárja azt.
Írásbeli panasztételre a szállodában található vásárlók könyvébe tett beírással is van lehetőség.

14.8. A panasz nyilvántartása:

Az összes panasz, melyeknek jellegükből fakadóan dokumentált háttere van, elektronikusan, egy erre a célra, a számítógépes hálózat közös meghajtóján létrehozott mappában gyűjtendő. A papír alapú jegyzőkönyveket digitalizálni kell és a fent leírt módon letárolni. A papír változatot egy erre a célra fenntartott lefűzős mappában kell gyűjteni. Ennek állandó elérési helye a Back Office

14.9. A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

A panasz ügyintézésének nyelve magyar, külföldi vendég esetében angol. Amennyiben a vendég nem beszéli egyik nyelvet sem, a panasz jegyzőkönyvezése angol nyelven történik.

A panasz kezelésével kapcsolatos döntéshozatalba nem lehet bevonni az abban érintett alkalmazottat/alkalmazottakat.

14.10. A panaszt tevő vendég informálása a kivizsgálás eredményéről

A kivizsgálás eredményéről és a vonatkozó döntésről egyértelmű indoklással ellátott, írott tájékoztatást kell küldeni a vendégnek.
Amennyiben a döntésnek jogszabályi vonatkozása is van, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell a tájékoztatásban.
A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a vendég a szabályzatban feltüntetett testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat a fogyasztónak minősülő Panaszos.

Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Amennyiben a Panaszos fogyasztónak minősül, akkor a lakóhelyénél illetékes megyei Békéltető Testületnél is panaszt tehet. Ezek listája elérhető az alábbi linken: Pest Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

14.11.  Adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Szálloda az alábbi adatokat kezeli:

15. A Vendég kötelességei

15.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.

15.2. Abban az esetben, ha a Vendégek a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén, élelmiszert vagy italokat behoznak a szállodába és nyilvános helyiségekben elfogyasztják, a Szolgáltató jogosult arra, hogy ezekért térítést számlázzon ki (az úgy nevezett "dugódíj" italok esetén). A szálloda vendéglátó ipari egységeiből ételt / italt szállodavendégeknek kivinni tilos. Egyedi étkezési igények kielégítésére előzetes egyeztetés alapján felár fizetése mellett van lehetőség.

15.3. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, amelyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

15.4. Parkolás és széf

A szállóvendégek gépjárműveikkel térítésmentesen parkolhatnak a szálloda előtti nem őrzött, kamerával megfigyelt, körbekerített parkolóban.
A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk, más parkolót használó jármű által okozott kár) a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
A Szolgáltató parkolójában és a Szolgáltató megközelítését szolgáló területen a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni.
Széf igénylése esetén a Vendégnek az ún. Nyilatkozat a széfhasználatról megnevezésű okiratot kell aláírnia.

15.5. A szemetet a szálloda területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kell tárolni. A szobából, illetve az épületből bútorokat, ingóságokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

15.6. A szálloda területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

15.7. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.
Amennyiben a vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles a megállapított büntetési díjat fizetni a szálloda üzemeltetője részére, amelyet a szálloda üzemeltetője jogosult a vendég szobaszámlájára terhelésként rávezetni és amelyet a vendég köteles távozáskor kifizetni.

15.8. Tűz esetén a recepciót és a szállodát szükséges haladéktalanul értesíteni.

15.9. A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

15.10. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges. A Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül mindenfajta pirotechnikai eszköz használata szigorúan tilos.

15.11. A vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában, a gyermek által okozott károkért a teljes felelősség a szülőt terheli. A Szállodában található Játszóházban a Szolgáltató felügyeletet a gyermek részére nem biztosít, a gyermeket a szülő felügyelet nélkül nem hagyhatja a Játszóházban. A vendég mindazon károkért felelős, amelyeket a Szolgáltató a Vendég, a Vendég kísérője vagy a Vendég felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.

15.12. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

15.13 A Vendégek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálloda közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, ideértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső területeket is, amelynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerülnek rögzítésre, tárolásra és törlésre.

16. A Szolgáltató jogai

16.1. Amennyiben a Vendég az igény bevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyek a szállodában megtalálhatóak.

16.2. A komplexum területén állandó felügyeletet biztosító recepció jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására.

17. Az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.
A Szolgáltató tevékenysége során a Vendégek adatait a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok szerint kezeli, melynek részletes szabályait az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza. https://tisiahotel.hu/adatvedelem

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A szálloda felelőssége azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a vendég a szállodában kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. A szálloda felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

18.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

18.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyiségeket a szálloda területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.4. A szálloda jelen pontban külön tájékoztatja a Vendégeket, hogy értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A Vendég jelen, külön tájékoztatást követően fogadja el kifejezetten az általános szerződési feltételeket.

18.5. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

18.6. A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szállodai wellness részlegnek vagy sportlétesítményeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.

19. Vis maior

19.1. Azon ok vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett az egyik fél sem bír ellenőrzéssel (vis maior), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A Vendég vagy hozzátartozójának betegsége nem minősül vis maiornak.

20. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

20.1. A teljesítés helye az a hely, ahol a Szálloda található (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka u. 4.).

20.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, a hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság kerül kijelölésre.

20.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jog alkalmazandó.

21. Záró rendelkezések

21.1. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Ön jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozza továbbá, hogy a Szolgáltató lehetővé tette, hogy Ön az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte, valamint Ön külön tájékoztatást kapott azokról az általános szerződési feltételekről, amelyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól és Ön ezen külön tájékoztatást követően azokat kifejezetten elfogadta. Jelen ÁSZF a szálloda honlapján, a megrendelés visszaigazolásában elérhető, valamint a szállodában kifüggesztve a recepción megtekinthető.