+36 20 351 4717 +36 49 741 741
HU

HÁZIREND

 

Köszöntjük kedves Vendégünket a Tisia Hotel & Spa* * * * superior szállodánkban. (továbbiakban: Szálloda)

Jó pihenést, kellemes felüdülést és élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk. Ennek megvalósításáért, kollégáinkkal mindent megteszünk, hogy feledhetetlenné tegyük a nálunk eltöltött napokat, ugyanakkor a Vendégeink együttműködése is nélkülözhetetlen, ehhez nyújtunk útmutatást alábbi Házirendünkkel.

 

A Házirend a Szállodai szerződés elválaszthatatlan része.

 

BEJELENTKEZÉS

     A Szállodai szolgáltatások igénybevétele előtt a Vendég köteles bejelentőlapot kitölteni.

     A Vendég szobakulcsként chipkártyát kap, amelyhez a szobában lakó Vendég(ek) regisztrálása szükséges.

     A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a Vendég(ek) személyazonosságának igazolását jelenti. A bejelentő lap kitöltése minden személyre kötelező az előre elküldött űrlappal, vagy helyszíni kitöltéssel.

     A személyazonosító okirat bemutatása a Szálloda számára lényegesnek minősített szerződési feltétel.

     Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező.

     A bejelentőlap aláírásával a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a szolgáltató Szálloda a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének igazolása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára elévülési időn belül kezelje, illetve archiválja. Továbbá a bejelentőlap aláírásával a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató Szálloda a vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel az idegenrendészetre, valamint az idegenforgalmi adóra) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés igazolása céljára mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesülését ellenőrizheti.

     A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a Szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

     A kötelezően megadandó adatok köre: név, lakcím, állampolgárság, személyi igazolvány/útlevél száma, születési hely és születési idő.

     Opcionálisan megadható adatok köre: email cím, telefonszám.

     A Szállodai bejelentőlapon a Vendég akként nyilatkozhat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlapon átadott személyes adatait a Tisia Hotel & Spa szállodát üzemeltető Tisia Event Kft. marketing tevékenysége céljára is felhasználhassa. E hozzájárulás alapján a Tisia Event Kft. különösen, de nem kizárólag jogosult arra, hogy a Vendég részére postai, e-mail vagy egyéb küldemények, üzenetek formájában ajánlatait, egyéb tájékoztatóit megküldje.

     Az érintett személyes adatainak marketing célú felhasználására a Tisia Event Kft. mindaddig jogosult, amíg a Vendég az ezzel kapcsolatos hozzájárulását írásban vissza nem vonja.

     A szobákat a megérkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni.

     A szoba korábbi elfoglalása előzetes egyeztetés alapján, foglaltság függvényében lehetséges.

 

KIJELENTKEZÉS

      A távozás napján a Vendég a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott chipkártyát a Recepción leadni. A kártya le nem adása esetén a Szálloda díjat számolhat fel, 2.500 Ft / kártya értékben.

      A szoba késedelmes elhagyása esetén a Szálloda jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani.

      A Vendég a Szállodai tartózkodása ellenértékét, beleértve az igénybe vett egyéb szolgáltatásokat is, legkésőbb a Szállodából való végleges távozása előtt köteles a Szállodai szerződésben meghatározott módon kiegyenlíteni.

      A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a Szálloda jogosult a Vendég szállodába bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni.

      Fizetés nélküli távozás esetén a Szálloda a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a Vendéggel szemben, amelynek költségeit a Vendég fizeti.

      Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy Szállodánk az utólag felmerült és ki nem egyenlített szolgáltatások díjösszegét a Vendég bankkártyájára terheli vagy utólagosan kiszámlázza.

 

LÁTOGATÓK

      A Szálloda szobáiban csak a recepción regisztrált Vendégek tartózkodhatnak. 

      A Vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a Vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a Szálloda kizárja.

      A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli Vendég után napi árat /rack rate számol fel a Szálloda.

 

18 ÉVEN ALULI VENDÉGEK

      A Szálloda szolgáltatásait 18 év alatti Vendég csak szülői kíséretben vagy a szülő írásos engedélyével veheti igénybe. 

      Csoportos nyaralás esetén a kiskorúakért a kísérő pedagógusok, nagykorú csoportvezetők felelnek.

      A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

      A Szálloda területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról / betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

KISÁLLAT ELSZÁLLÁSOLÁSA

      A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szállodánk fogadja a fogyatékossággal élő személy kíséretében érkező hivatalosan regisztrált segítő állatokat, 5.000 Ft/éj takarítási díj ellenében. A szállodának jogában áll elkérni az állat hivatalos papírjait a jogosultság igazolására. A segítő kutyát megkülönböztető jelzéssel kell ellátni, amelyen a kiképző szervezet logójának szerepelnie kell. Az érzelmi támogató (terápiás) állatok nem számítanak segítő állatoknak. A szállodának nem áll módjában állateledelt, továbbá az állat gondozásához, tartásához szükséges eszközöket biztosítani.

       Tájékoztatjuk a segítő állatokkal érkező vendégeinket, hogy az étteremben – a többi vendég nyugalmának a biztosítása érdekében - az erre a célra kijelölt helyen tudjuk az étkezést biztosítani.

       Felhívjuk figyelmüket, hogy a segítő kutya által okozott kárért való felelősségre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az állattartók felelősségére vonatkozó szabályai az irányadóak.

      A Szálloda területén a közlekedés és a sétáltatás során póráz használata kötelező.

      A Szálloda belső közösségi tereibe (étterem, wellness – és termál részleg, gyermekjátszó, stb.) közegészségügyi okokból kisállat nem vihető be.

      Az ürüléket a kisállat gazdája köteles haladéktalanul eltakarítani, ellenkező esetben extra pótdíj kerül felszámolásra.

 

SZÁLLODAI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

      A Vendég köteles a Szálloda eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni, anyagi javainak épségét megőrizni. 

      A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a Vendég a Szálloda felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

      Gondatlanságból, esetleges ittas állapotban okozott kárért a Szálloda speciális kártérítési díjat számít fel. A Szálloda berendezési, felszerelési tárgya a Szálloda területéről kizárólag a Szálloda előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. 

      A Szállodai szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a Szálloda munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

      Szállodai dolog elvitele a Szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a Szálloda megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

      A Szálloda bármely eszközének, berendezési tárgyának meghibásodását a Vendég köteles bejelenteni a szállodának. A Vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért és sérülésekért való felelősséget a Szálloda kizárja, az a kárt okozó Vendéget terheli.

 

WI-FI

      A szállodában Wi-Fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.

      A Vendég a Wi-Fi csatlakozás jelszavát a Szállodába való bejelentkezéskor, a szobakártya átvételével egy időben kapja meg. A kapott jelszóval a TISIA GUEST hálózatra kell felcsatlakozni.

      A Wi-Fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a Szálloda nem garantálja.

      A Wi-Fi használata során vagy következtében a Vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a Szálloda nem vállal felelősséget. 

      A szolgáltatást a Vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

 

TELEFON

      A szállodán belüli hívások díjmentesek.

      A szobatelefon használata díjköteles. A Szálloda a telefonálás költségét a szolgáltató telefontársaság díjai alapján Szállodai felárral terheli automatikusan a Vendég szobaszámlájára.

      A hívás díja mindaddig felszámításra kerül, amíg a telefonkagyló visszahelyezésével nem történik meg a beszélgetés bontása.

      A telefon Vendég által történő helytelen használata során felmerült többletköltség a Vendéget terheli.

 

BIZTONSÁG

      A Szálloda az épületben és annak külső (utcai) és belső (udvari) környezetében a Vendégek és a Szálloda vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket.

      Emellett a Szállodában 10 órás biztonsági szolgálat működik mindennap 20:00 és 6:00 óra között.

      A Vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni. Tűzoltó palackok a Szálloda folyosóin, emeletenként találhatók. Tűz esetén a Vendég köteles haladéktalanul riasztani a Recepciót. A Szálloda Tűzvédelmi Szabályzata megtekinthető a Recepción.

      A Szállodai szobában tilos saját vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni.

      A Szállodai szobában tilos elektromos hálózaton töltött készüléket zuhanyozás, vagy fürdőkád használata közben, folyóvíznél, vagy vízzel töltött kádban használni, az áramütés veszélye miatt!

      A szobák felszerelési és berendezési tárgyaiba történő bárminemű önhatalmú műszaki beavatkozás szigorúan tilos. Az ebből fakadó cselekményekért a Szálloda felelősséget nem vállal.

 

KULCSKÁRTYA

      A Vendég a kulcskártyája segítségével tudja az elektromos berendezéseket feszültség alá helyezni, valamint a szobájának ajtaját kinyitni. 

      A kulcskártyát az ajtó melletti kártyaleolvasóba kell helyezni. 

      Ha Szállodai tartózkodása alatt a Vendég a kártyáját elveszítené, köteles azonnal tájékoztatni a Recepciót erről. Távozáskor a kártyát a Recepción kérjük leadni. A kulcskártya elvesztése vagy megrongálódása esetén fizetendő kártérítési díj 2 500,- Ft / kártya.

 

WELLNESS TÖRÖLKÖZŐÉS FÜRDŐKÖPENYKÁRTYA

      A Vendég az érkezéskor átvett, törölköző és fürdőköpeny kártya ellenében, wellness törölközőt és fürdőköpenyt válthat ki a földszinti a SPA Recepciónál. 

      Érkezéskor a törölköző és fürdőköpenykártyák értéke automatikusan terhelésre kerül Vendég számlájára, mely összeg elutazáskor a kártyák hiánytalan leadását követően törlődik a számláról. 

      Törölköző kártya értéke: 5000Ft/db; Felnőtt fürdőköpenykártya értéke 15000Ft/db; Gyermek fürdőköpenykártya értéke 11000Ft/db

      Távozás előtt a törölköző és a fürdőköpeny leadását követően a Vendég visszakapja a kártyát, melyeket távozáskor a Szálloda Recepcióján kérjük leadni. 

      A törölköző és fürdőköpenykártyák elvesztése vagy elutazáskor történő leadás elmulasztása esetén a felterhelt összeget a Vendég kártérítés címszó alatt köteles megfizetni.

 

TISZAÚJVÁROSI GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ

     Szállodánk összeépült a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdővel, ezáltal Vendégeink közvetlen átjárással, fürdőköpenyben, nyitvatartási időben korlátlanul használhatják a Fürdő medence szolgáltatásait, ezt a szobaár tartalmazza.

     Ott tartózkodásuk alatt, kérjük a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő házirendjének betartását.

     Vendégeink, a Tiszaújvárosi Gyógyfürdő Szaunavilág szolgáltatását a napi ár ellenében vehetik igénybe. Ez az összeg a szobaszámlára is terhelhető vagy a helyszínen fizethető.

 

A SZÁLLODA TERÜLETÉRE BE NEM HOZHATÓ DOLGOK

A Szálloda az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

      a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,

      a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,

      nem a Szálloda értékesítő helyein vásárolt, vett élelmiszer, ital (ide értve alkohol tartalmú italokat is),

      különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,

      tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,

      hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,

      fegyver, fegyvernek minősülő tárgy,

      pszichotrop anyag.

      A Szálloda a Vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a Szálloda területére.

      Ha a Vendég a Szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a Szálloda területére, azt a Szálloda a Vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

      Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a Szálloda kizárja.

      A Vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más Vendégnek, harmadik személynek vagy a Szállodának.

 

DOHÁNYZÁS

      A Szálloda nemdohányzó Szálloda. Ennek értelmében a Szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a Vendégszobákat), közösségi területein, valamint a Szállodához tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata. 

      Vendégeink számára a belső udvarban dohányzásra kijelölt helyet alakítottunk ki, amely a SPA Recepció mellett lévő kijáraton át közelíthető meg.

      A Szálloda alkalmazottai jogosultak a Vendégeket, valamint a Szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. 

      A Vendég, illetve a Szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. 

      Felhívjuk Vendégeink figyelmét arra, hogy a szobában figyelmeztetés ellenére is dohányzó Vendégeinknek 40 000,-Ft/ szoba extra takarítási díjat számítunk fel.

      Amennyiben bármely Vendég vagy a Szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szállodát az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a Szálloda jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

 

 

 

 

 

NE ZAVARJ!” DO NOT DISTURB FIGYELMEZTETŐ PIROS JELZÉS

      A szobába lépve, az elektromos kártyaleolvasó melletti digitális panel jelzései közül válassza a következőt.

„Ne zavarj! Do not disturb” jelzés    

 

      A Szállodai alkalmazottak a szobatakarítást reggel 8 órától végzik folyamatosan.  A Vendég a „Ne zavarj! Do not disturb” jelzését a szobaszámot jelző digitális panel piros színnel határozottan jelzi, hogy a Szálloda munkatársai ne zavarják, ne kopogjanak és ne lépjenek be a szobába.

      A Vendég elutazásának napján a szálloda munkatársai a szobaszámot jelző digitális panelen jelzett „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető tábla ellenére is bemehetnek a szobába 10 óra (a kijelentkezés időpontja) után.

      Rendkívüli helyzetben (például tűz, terrortámadás stb.) bármilyen előzetes értesítés nélkül, illetve amikor a Szálloda a rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezi, hogy a szobában a Vendég élete, egészsége, testi épsége, vagyonbiztonsága vagy a szálloda bármely tulajdona, értéktárgya vagy munkatársa veszélyben van, veszélyben lehet, vagy kárt szenvedhet és a Vendég a Szálloda telefonhívására nem reagál, úgy a Szálloda munkatársai jogosultak bemenni a szobába.

      A „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető jelzés nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, sérelemért a Szálloda nem vállal felelősséget.

 

NAPI TAKARÍTÁS

      A Szálloda naponta egyszer, 8:00 és 16:00 között takarítja a szobát.

      Amennyiben a szoba takarítását végzők ezen időszak alatt a szobaszámot jelző digitális panelen „Ne zavarj! | Do not disturb” figyelmeztető piros jelzést találnak, úgy a szoba takarítását nem végzik el, ezért a Vendég díjcsökkentést vagy kártalanítást nem követelhet.

      A napi takarítás során a következőket végzik el: szellőztetés ● ágyigazítás (amennyiben nem helyeztek el rajta értéket, személyes tárgyakat) ● hamutál ürítése az erkélyen ● szemetes ürítése ● fürdőszoba takarítása ● toalett papír, pipere pótlása ● poharak elmosása 

      Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy környezetvédelmi szempontból kizárólag a fürdőszoba padlózatára helyezett törülközőket cseréli a Szálloda, valamint, hogy ágyneműhúzás 3 naponta történik.

      Továbbá környezetünk megkímélése érdekében döntési lehetőséget biztosítunk Vendégeinknek a takarítások számának csökkentésére. Szállodánkban a "nem kérek takarítást" döntésért cserébe a Tisia Bárban meghívjuk egy italra kuponnal jutalmazzuk. (1 szoba max. 2 kupon/éj). Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a „Ne zavarj! Do not disturb” jelzést a szobaszámot jelző digitális panelen piros színnel határozottan jelezzék munkatársainknak. A kuponokat a Recepción vehetik át.

MOSÁS, VASALÁS

      A Szálloda mosást, vasalást a mosatási jegyzékben foglaltak szerint vállal. Mosatási jegyzék és árlista a szobai szekrényben található.

      A Szálloda tűzvédelmi szabályzata értelmében, a szobában tilos saját vasaló használata.

 

MINIBÁR

      Higiéniai okok miatt szállodánk minibárhűtőit Vendégeink kérésének megfelelően töltjük fel. Amennyiben előzetesen, foglalása vagy bejelentkezése során nem kérte a feltöltést, úgy érkezéskor a minibár hűtőt egy grátisz szénsavas és egy grátisz szénsavmentes ásványvízzel bocsátjuk rendelkezésére.

 

PARKOLÁS

      A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a Szállodával szemben található, kamerával megfigyelt, fedett, körbekerített, sorompóval lezárható parkolóban.  

      Parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, előzetes foglalás nem lehetséges.

      A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni.  

      Ha a Vendég igénybe kívánja venni a parkolót, akkor bejelentkezéskor, a bejelentőlapon fel kell tüntetnie a jármű forgalmi rendszámát. Ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén a parkoló nem vehető igénybe.

      A parkoló autóban történt bármely kárért (időjárás, más gépjármű által okozott kár, stb.) a Szálloda kártérítési felelősséggel nem tartozik.

      A Vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

      A gazdasági bejáratot kérjük szabadon hagyni.

      A főbejárat előtt található autóbeállókat kérjük a „check in” és a „check out” idején max. 15 percig használják.

      Mozgáskorlátozott vendégeinknek, a főbejárat előtt, egy parkolóhely áll rendelkezésükre.

ELEKTROMOS AUTÓTÖLTÉS

     Szállóvendégeinknek térítésmentesen biztosítjuk ezt a szolgáltatást.

     A telepített autótöltő állomáshoz való csatlakozó kábel típusa: IEC62196-2

REGGELI

      A reggeli hétköznap: 06.30-10.00 óra között, hétvégén pedig: 07.00-10.30 óra között vehető igénybe.

      A szobaár tartalmazza a reggelit.

      A reggeli büféreggeli formájában történik, azaz felszolgáló személyzet nélkül, a Vendég maga szolgálja ki magát a reggeliző helyiségben felállított asztalokon található étel- és italválasztékból.

      A Szálloda a reggeli büféasztalról korlátlan ételfogyasztást nyújt, azonban onnan sem étel, sem ital későbbi fogyasztás céljából nem vihető ki. Amennyiben a Vendég a Szálloda előzetes engedélye nélkül későbbi fogyasztásra ételt és/vagy italt visz ki a reggeliző helyiségből, úgy a Szálloda jogosult a 3000Ft/fő/alkalom extra szervízdíjat a Vendég számlájára terhelni.

 

EBÉD

      Szállodánkban ebédidőben, 12.00-15.00 óra között, à la carte étlapunkról és a Séf Napi ajánlata közül választhatnak vendégeink, amely mindig az aktuális szezonnak megfelelő, friss alapanyagból készült ételeket tartalmazza.

 

VACSORA

      A vacsora 18.00-21.00 óra között vehető igénybe, menükínálatunk naponta változik (konyhánk 21.00-kor zár).

     A nyilvánosan foglalható szobaár tartalmazza a vacsorát is.

     Vendégeink színvonalas kiszolgálása érdekében a vacsorát a foglaltság függvényében, esetenként két turnusban ütemezzük. Időpont egyeztetés a Recepción lehetséges, akár érkezés előtt, akár a helyszínen.

  1. turnus 18:00 – 19:30        II.     turnus 19:30 – 21:00

      A vacsora büfévacsora formájában történik, azaz felszolgáló személyzet nélkül, a Vendég maga szolgálja ki magát az étteremben felállított büfén található ételválasztékból.

      Italrendelést és felszolgálást kollégáink által biztosítunk.

      A Szálloda a vacsoránál a büféasztalról korlátlan ételfogyasztást nyújt, azonban onnan sem étel, sem ital későbbi fogyasztás céljából nem vihető ki. Amennyiben a Vendég a Szálloda előzetes engedélye nélkül későbbi fogyasztásra ételt és/vagy italt visz ki az étteremből, úgy a Szálloda jogosult a 3000Ft/fő/alkalom extra szervízdíjat a Vendég számlájára terhelni.

 

DRESS CODE- ÖLTÖZKÖDÉS

      Kérjük Vendégeinket, hogy az általános öltözködési szabályokat tartsák be.

      A Szálloda Vendéglátó egységeiben és a félpanziós étkezések alkalmával, különösen vacsoraidőben az alkalomnak megfelelő öltözékviselés az elvárt.  Éttermeinkben és a Bárban fürdőköntös, papucs, rövidnadrág, melegítő viselése nem elfogadott. 

      A fitneszteremben a sportruházat viselése javasolt. A fitneszterem a bejárata mellett kifüggesztett nyitvatartási időben és a szintén kifüggesztett házirend szerint látogatható.

 

RENDELLENES MAGATARTÁS

      A Vendégek nyugalma érdekében a Szálloda területén 22:00 óra után – kivéve a Szálloda által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

      A Szálloda területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, és alkalmas mások megfélemlítésére.

      A Szálloda munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó Vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért a Szálloda egyenként 5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett Vendég szobaszámláját. A harmadik figyelmeztetés után a Szálloda jogosult a Szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a Vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

      A Szálloda kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a Vendég magatartása okoz más Vendégnek.

 

      A Szálloda részben konferencia Szálloda is, így egyes rendezvényeken bekövetkezhet a Vendég(ek) más helyeken megszokottól esetleg hangosabb viselkedése, szélesebb gesztusa, eltérő reakciója; illetve lehetnek a megszokottól eltérő, erősebb hanghatások (pl. zene).

Kérjük és köszönjük szíves megértésüket!

BETEGSÉG, HALÁLESET

      Amennyiben a Vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szálloda orvosi segítséget ajánl fel. 

      A Vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. 

      Az orvos nem a Szálloda alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért való felelősséget a Szálloda kizárja. 

      A Vendég betegsége/halála esetén a Szálloda a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

      A Vendég fertőző betegsége esetén a Szálloda jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a Szállodai szerződést. Ebben az esetben a Vendég a Szálloda felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a szállodát poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a Szálloda a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni. (Ez a rendelet írja elő, hogy mit kell tenni fertőző betegség esetén. A rendelet értelmében, ha ilyen gyanú áll fenn, akkor a Szálloda orvost hív, és ő állapítja meg, hogy a Vendég fertőző vagy sem.)

 

TALÁLT TÁRGYAK

      A talált tárgyakat a recepción lehet leadni.  

      Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a Szálloda megsemmisíti. 

      A tárolható tárgyakat a Szálloda 6 hónapig őrzi. Értékes tárgyakat (pl. ékszer, mobiltelefon) 1 évig őrzi.

      A talált tárgyak nyilvántartását a Housekeeping menedzser vezeti.

      Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel és esetleges postázással kapcsolatban felmerült költségek megtérítése után veheti át a tárgyat. 

 

Környezetvédelem

     A Szálloda területén szemetelni TILOS; Gondoljanak a következő vendégekre is, szálláshelyüket távozáskor tisztán hagyják el.

     Kérjük a hulladékot az erre kijelölt gyűjtőedényekben helyezzék el.

     Kérjük óvják a Szállodában található növényeket, bokrokat. Ágaikat, hajtásaikat ne törjék, ne vágják le (amennyiben ezek zavarnák Önt, kérjük szóljon a Recepción), a csemetéket ne tapossák le, parkolás során figyeljenek a parkolót szegélyező növényekre!

     Tilos a fákba szöget verni, ételmaradékot, szennyező anyagot a növényzetre önteni. Árkot, gödröt ásni ideiglenes jelleggel sem megengedett.

 

A SZÁLLODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

      Az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért a Szálloda felelőssége akkor áll fenn, ha a Szálloda a dolgot megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta.  Ezért a Szálloda kifejezetten felhívja a Vendég figyelmét, hogy készpénzét, értéktárgyát, értékpapírját adja át a Szállodának megőrzésre (Központi széf, széfhasználati szabályzat), ezen ingóságoknak a szobában található széfben való elhelyezése esetén a Szálloda felelősséget nem vállal.

      Ha a széf nem vagy nem rendeltetésszerűen működik, a Vendég köteles erről a Szálloda Recepcióját haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából vagy a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért a Vendég viseli a felelősséget.

      A Vendég egyéb bevitt dolgaiban keletkezett károkért a Szálloda csak akkor tartozik felelősséggel, ha a káresemény a Vendég által rendszerint használt, vagy a Vendég számára nyitott helyen következett be, például: a Szállodai szoba, folyosó, lobbi, kert, parkoló; és a kár a Szállodának felróható okból következett be.

      A Szálloda a Vendég szállodába bevitt dolgaiban keletkezett kárért – a bevitelből kizárt dolgok kivételével – felelősséggel tartozik abban az estben, ha az ingóság bizonyítottan a Szálloda területére behozatalra került. A bizonyítás a Vendég kötelezettsége. 

      Az így keletkezett kárért a Szálloda legfeljebb a Vendég által fizetett egy napi szobaár ötvenszereséig köteles helytállni.

      Mentesül a Szálloda a kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a Vendégek és az alkalmazottak körén kívüli elháríthatatlan ok miatt következett be, a kárt a Vendég maga okozta, illetve a bekövetkezett kár a Vendég nem kellően körültekintő eljárásának is a következménye.

      A Vendég a Szálloda berendezéseit, wellness és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a Vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a Szálloda kizárja.

      A Szálloda elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak stb.); tűz, fertőzések és betegségek, bűncselekményből, vagy szabálysértésből fakadó, valamint a terrorista cselekmények által okozott károkért nem vállal felelősséget.

      A Vendég a saját felelősségére kérhet ébresztést, amely figyelmességi gesztus a Szálloda részéről, az nem része a Szálloda szerződés szerinti szolgáltatásának. A kért ébresztés elmaradásából vagy a késedelmes ébresztésből eredő károkért a Szálloda nem vállal felelősséget.

 

ADATVÉDELEM

      A Szálloda a Vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni Szállodabeli tartózkodásáról harmadik személynek, ideértve a Vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a Vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást.

      E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

      A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szálloda jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a Vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.

      A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Szálloda nem emelhet kifogást.

      A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) részére szállodánknak bejelentési kötelezettsége van, ezért szükséges minden személy részére bejelentőlap kitöltés. Az NTAK rendszerébe a következő adatok kerülnek be: nem, születési év, születési hely és irányítószám. Az NTAK rendszer kizárólag statisztikai célú, statisztikai adatkörökbe tartozó adatok digitális kezelésére alkalmas. A Vendégekkel kapcsolatos személyes adatot nem fogad be és nem is tárol.

Bővebb információ: https://info.ntak.hu/bemutatkozas/

      2021. szeptember 1-jétől a 2016. évi CLVI. törvény módosítása kötelezi a szálláshely szolgáltatót, hogy a magyarországi szálláshelyen megszálló minden vendég törvényben meghatározott személyes, meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhely szolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból.

      A szálláshely-szolgáltató Szálloda a szálláshely-szolgáltatást igénybevevő bejelentkezésekor az okmányolvasó segítségével az alábbi adatokat rögzíti családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely és idő; neme; állampolgársága; anyja születési családi és utóneve; a személyazonosításra alkalmas okmány vagy úti okmány azonosító adatai.

      A szálláshely-szolgáltató Szálloda a vendégek adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig kezeli, a VIZA rendszer legfeljebb két éven keresztül őrzi meg az oda beküldött adatokat. Az adatokban célzottan és kizárólag a rendőrség végezhet keresést, bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatainak ellátásához.

Jelen Házirend visszavonásig érvényes.

Kérjük Kedves Vendégeinket a jelen házirendben foglaltak betartására.

 

Tisia Hotel & Spa Menedzsment
Tisia Event KFT