HU

HÁZIREND

 

Köszöntjük kedves Vendégünket a Tisia Hotel & Spa* * * * superior szállodánkban. (továbbiakban: Szálloda)

Jó pihenést, kellemes felüdülést és élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk. Ennek megvalósításáért, kollégáinkkal mindent megteszünk, hogy feledhetetlenné tegyük a nálunk eltöltött napokat, ugyanakkor a Vendégeink együttműködése is nélkülözhetetlen, ehhez nyújtunk útmutatást alábbi Házirendünkkel.

 

A Házirend a Szállodai szerződés elválaszthatatlan része.

 

BEJELENTKEZÉS

     A Szállodai szolgáltatások igénybevétele előtt a Vendég köteles bejelentőlapot kitölteni.

     A Vendég szobakulcsként chipkártyát kap, amelyhez a szobában lakó Vendég(ek) regisztrálása szükséges.

     A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a Vendég(ek) személyazonosságának igazolását jelenti. A bejelentő lap kitöltése minden személyre kötelező az előre elküldött űrlappal, vagy helyszíni kitöltéssel.

     A személyazonosító okirat bemutatása a Szálloda számára lényegesnek minősített szerződési feltétel.

     Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező.

     A bejelentőlap aláírásával a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a szolgáltató Szálloda a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének igazolása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára elévülési időn belül kezelje, illetve archiválja. Továbbá a bejelentőlap aláírásával a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató Szálloda a vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel az idegenrendészetre, valamint az idegenforgalmi adóra) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés igazolása céljára mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesülését ellenőrizheti.

     A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a Szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

     A kötelezően megadandó adatok köre: név, lakcím, állampolgárság, személyi igazolvány/útlevél száma, születési hely és születési idő.

     Opcionálisan megadható adatok köre: email cím, telefonszám.

     A Szállodai bejelentőlapon a Vendég akként nyilatkozhat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlapon átadott személyes adatait a Tisia Hotel & Spa szállodát üzemeltető Tisia Event Kft. marketing tevékenysége céljára is felhasználhassa. E hozzájárulás alapján a Tisia Event Kft. különösen, de nem kizárólag jogosult arra, hogy a Vendég részére postai, e-mail vagy egyéb küldemények, üzenetek formájában ajánlatait, egyéb tájékoztatóit megküldje.

     Az érintett személyes adatainak marketing célú felhasználására a Tisia Event Kft. mindaddig jogosult, amíg a Vendég az ezzel kapcsolatos hozzájárulását írásban vissza nem vonja.

     A szobákat a megérkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni.

     A szoba korábbi elfoglalása előzetes egyeztetés alapján, foglaltság függvényében lehetséges.

 

KIJELENTKEZÉS

      A távozás napján a Vendég a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott chipkártyát a Recepción leadni. A kártya le nem adása esetén a Szálloda díjat számolhat fel, 2.500 Ft / kártya értékben.

      A szoba késedelmes elhagyása esetén a Szálloda jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani.

      A Vendég a Szállodai tartózkodása ellenértékét, beleértve az igénybe vett egyéb szolgáltatásokat is, legkésőbb a Szállodából való végleges távozása előtt köteles a Szállodai szerződésben meghatározott módon kiegyenlíteni.

      A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a Szálloda jogosult a Vendég szállodába bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni.

      Fizetés nélküli távozás esetén a Szálloda a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a Vendéggel szemben, amelynek költségeit a Vendég fizeti.

      Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy Szállodánk az utólag felmerült és ki nem egyenlített szolgáltatások díjösszegét a Vendég bankkártyájára terheli vagy utólagosan kiszámlázza.

 

LÁTOGATÓK

      A Szálloda szobáiban csak a recepción regisztrált Vendégek tartózkodhatnak. 

      A Vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a Vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a Szálloda kizárja.

      A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli Vendég után napi árat /rack rate számol fel a Szálloda.

 

18 ÉVEN ALULI VENDÉGEK

      A Szálloda szolgáltatásait 18 év alatti Vendég csak szülői kíséretben vagy a szülő írásos engedélyével veheti igénybe. 

      Csoportos nyaralás esetén a kiskorúakért a kísérő pedagógusok, nagykorú csoportvezetők felelnek.

      A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

      A Szálloda területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról / betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

KISÁLLAT ELSZÁLLÁSOLÁSA

      A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szállodánk fogadja a fogyatékossággal élő személy kíséretében érkező hivatalosan regisztrált segítő állatokat, 5.000 Ft/éj takarítási díj ellenében. A szállodának jogában áll elkérni az állat hivatalos papírjait a jogosultság igazolására. A segítő kutyát megkülönböztető jelzéssel kell ellátni, amelyen a kiképző szervezet logójának szerepelnie kell. Az érzelmi támogató (terápiás) állatok nem számítanak segítő állatoknak. A szállodának nem áll módjában állateledelt, továbbá az állat gondozásához, tartásához szükséges eszközöket biztosítani.

       Tájékoztatjuk a segítő állatokkal érkező vendégeinket, hogy az étteremben – a többi vendég nyugalmának a biztosítása érdekében - az erre a célra kijelölt helyen tudjuk az étkezést biztosítani.

       Felhívjuk figyelmüket, hogy a segítő kutya által okozott kárért való felelősségre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az állattartók felelősségére vonatkozó szabályai az irányadóak.

      A Szálloda területén a közlekedés és a sétáltatás során póráz használata kötelező.

      A Szálloda belső közösségi tereibe (étterem, wellness – és termál részleg, gyermekjátszó, stb.) közegészségügyi okokból kisállat nem vihető be.

      Az ürüléket a kisállat gazdája köteles haladéktalanul eltakarítani, ellenkező esetben extra pótdíj kerül felszámolásra.

 

SZÁLLODAI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

      A Vendég köteles a Szálloda eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni, anyagi javainak épségét megőrizni. 

      A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a Vendég a Szálloda felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

      Gondatlanságból, esetleges ittas állapotban okozott kárért a Szálloda speciális kártérítési díjat számít fel. A Szálloda berendezési, felszerelési tárgya a Szálloda területéről kizárólag a Szálloda előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. 

      A Szállodai szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a Szálloda munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

      Szállodai dolog elvitele a Szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a Szálloda megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

      A Szálloda bármely eszközének, berendezési tárgyának meghibásodását a Vendég köteles bejelenteni a szállodának. A Vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért és sérülésekért való felelősséget a Szálloda kizárja, az a kárt okozó Vendéget terheli.

 

WI-FI

      A szállodában Wi-Fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.

      A Vendég a Wi-Fi csatlakozás jelszavát a Szállodába való bejelentkezéskor, a szobakártya átvételével egy időben kapja meg. A kapott jelszóval a TISIA GUEST hálózatra kell felcsatlakozni.

      A Wi-Fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a Szálloda nem garantálja.

      A Wi-Fi használata során vagy következtében a Vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a Szálloda nem vállal felelősséget. 

      A szolgáltatást a Vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

 

TELEFON

      A szállodán belüli hívások díjmentesek.

      A szobatelefon használata díjköteles. A Szálloda a telefonálás költségét a szolgáltató telefontársaság díjai alapján Szállodai felárral terheli automatikusan a Vendég szobaszámlájára.

      A hívás díja mindaddig felszámításra kerül, amíg a telefonkagyló visszahelyezésével nem történik meg a beszélgetés bontása.

      A telefon Vendég által történő helytelen használata során felmerült többletköltség a Vendéget terheli.

 

BIZTONSÁG

      A Szálloda az épületben és annak külső (utcai) és belső (udvari) környezetében a Vendégek és a Szálloda vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket.

      Emellett a Szállodában 10 órás biztonsági szolgálat működik mindennap 20:00 és 6:00 óra között.

      A Vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni. Tűzoltó palackok a Szálloda folyosóin, emeletenként találhatók. Tűz esetén a Vendég köteles haladéktalanul riasztani a Recepciót. A Szálloda Tűzvédelmi Szabályzata megtekinthető a Recepción.

      A Szállodai szobában tilos saját vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni.

      A Szállodai szobában tilos elektromos hálózaton töltött készüléket zuhanyozás, vagy fürdőkád használata közben, folyóvíznél, vagy vízzel töltött kádban használni, az áramütés veszélye miatt!

      A szobák felszerelési és berendezési tárgyaiba történő bárminemű önhatalmú műszaki beavatkozás szigorúan tilos. Az ebből fakadó cselekményekért a Szálloda felelősséget nem vállal.

 

KULCSKÁRTYA

      A Vendég a kulcskártyája segítségével tudja az elektromos berendezéseket feszültség alá helyezni, valamint a szobájának ajtaját kinyitni. 

      A kulcskártyát az ajtó melletti kártyaleolvasóba kell helyezni. 

      Ha Szállodai tartózkodása alatt a Vendég a kártyáját elveszítené, köteles azonnal tájékoztatni a Recepciót erről. Távozáskor a kártyát a Recepción kérjük leadni. A kulcskártya elvesztése vagy megrongálódása esetén fizetendő kártérítési díj 2 500,- Ft / kártya.

 

WELLNESS TÖRÖLKÖZŐÉS FÜRDŐKÖPENYKÁRTYA

      A Vendég az érkezéskor átvett, törölköző és fürdőköpeny kártya ellenében, wellness törölközőt és fürdőköpenyt válthat ki a földszinti a SPA Recepciónál. 

      Érkezéskor a törölköző és fürdőköpenykártyák értéke automatikusan terhelésre kerül Vendég számlájára, mely összeg elutazáskor a kártyák hiánytalan leadását követően törlődik a számláról. 

      Törölköző kártya értéke: 5000Ft/db; Felnőtt fürdőköpenykártya értéke 15000Ft/db; Gyermek fürdőköpenykártya értéke 11000Ft/db

      Távozás előtt a törölköző és a fürdőköpeny leadását követően a Vendég visszakapja a kártyát, melyeket távozáskor a Szálloda Recepcióján kérjük leadni. 

      A törölköző és fürdőköpenykártyák elvesztése vagy elutazáskor történő leadás elmulasztása esetén a felterhelt összeget a Vendég kártérítés címszó alatt köteles megfizetni.

 

TISZAÚJVÁROSI GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ

     Szállodánk összeépült a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdővel, ezáltal Vendégeink közvetlen átjárással, fürdőköpenyben, nyitvatartási időben korlátlanul használhatják a Fürdő medence szolgáltatásait, ezt a szobaár tartalmazza.

     Ott tartózkodásuk alatt, kérjük a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő házirendjének betartását.

     Vendégeink, a Tiszaújvárosi Gyógyfürdő Szaunavilág szolgáltatását a napi ár ellenében vehetik igénybe. Ez az összeg a szobaszámlára is terhelhető vagy a helyszínen fizethető.

 

A SZÁLLODA TERÜLETÉRE BE NEM HOZHATÓ DOLGOK

A Szálloda az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

      A Szálloda a Vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a Szálloda területére.

      Ha a Vendég a Szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a Szálloda területére, azt a Szálloda a Vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

      Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a Szálloda kizárja.

      A Vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más Vendégnek, harmadik személynek vagy a Szállodának.

 

DOHÁNYZÁS

      A Szálloda nemdohányzó Szálloda. Ennek értelmében a Szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a Vendégszobákat), közösségi területein, valamint a Szállodához tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata. 

      Vendégeink számára a belső udvarban dohányzásra kijelölt helyet alakítottunk ki, amely a SPA Recepció mellett lévő kijáraton át közelíthető meg.

      A Szálloda alkalmazottai jogosultak a Vendégeket, valamint a Szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. 

      A Vendég, illetve a Szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. 

      Felhívjuk Vendégeink figyelmét arra, hogy a szobában figyelmeztetés ellenére is dohányzó Vendégeinknek 40 000,-Ft/ szoba extra takarítási díjat számítunk fel.

      Amennyiben bármely Vendég vagy a Szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szállodát az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a Szálloda jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

 

 

NE ZAVARJ!” DO NOT DISTURB FIGYELMEZTETŐ PIROS JELZÉS

      A szobába lépve, az elektromos kártyaleolvasó melletti digitális panel jelzései közül válassza a következőt.

„Ne zavarj! Do not disturb” jelzés    

 

      A Szállodai alkalmazottak a szobatakarítást reggel 8 órától végzik folyamatosan.  A Vendég a „Ne zavarj! Do not disturb” jelzését a szobaszámot jelző digitális panel piros színnel határozottan jelzi, hogy a Szálloda munkatársai ne zavarják, ne kopogjanak és ne lépjenek be a szobába.

      A Vendég elutazásának napján a szálloda munkatársai a szobaszámot jelző digitális panelen jelzett „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető tábla ellenére is bemehetnek a szobába 10 óra (a kijelentkezés időpontja) után.

      Rendkívüli helyzetben (például tűz, terrortámadás stb.) bármilyen előzetes értesítés nélkül, illetve amikor a Szálloda a rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezi, hogy a szobában a Vendég élete, egészsége, testi épsége, vagyonbiztonsága vagy a szálloda bármely tulajdona, értéktárgya vagy munkatársa veszélyben van, veszélyben lehet, vagy kárt szenvedhet és a Vendég a Szálloda telefonhívására nem reagál, úgy a Szálloda munkatársai jogosultak bemenni a szobába.

      A „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető jelzés nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, sérelemért a Szálloda nem vállal felelősséget.

 

NAPI TAKARÍTÁS

      A Szálloda naponta egyszer, 8:00 és 16:00 között takarítja a szobát.

      Amennyiben a szoba takarítását végzők ezen időszak alatt a szobaszámot jelző digitális panelen „Ne zavarj! | Do not disturb” figyelmeztető piros jelzést találnak, úgy a szoba takarítását nem végzik el, ezért a Vendég díjcsökkentést vagy kártalanítást nem követelhet.

      A napi takarítás során a következőket végzik el: szellőztetés ● ágyigazítás (amennyiben nem helyeztek el rajta értéket, személyes tárgyakat) ● hamutál ürítése az erkélyen ● szemetes ürítése ● fürdőszoba takarítása ● toalett papír, pipere pótlása ● poharak elmosása 

      Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy környezetvédelmi szempontból kizárólag a fürdőszoba padlózatára helyezett törülközőket cseréli a Szálloda, valamint, hogy ágyneműhúzás 3 naponta történik.

      Továbbá környezetünk megkímélése érdekében döntési lehetőséget biztosítunk Vendégeinknek a takarítások számának csökkentésére. Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a „Ne zavarj! Do not disturb” jelzést a szobaszámot jelző digitális panelen piros színnel határozottan jelezzék munkatársainknak.

MOSÁS, VASALÁS

      A Szálloda mosást, vasalást a mosatási jegyzékben foglaltak szerint vállal. Mosatási jegyzék és árlista a szobai szekrényben található.

      A Szálloda tűzvédelmi szabályzata értelmében, a szobában tilos saját vasaló használata.

 

MINIBÁR

      Higiéniai okok miatt szállodánk minibárhűtőit Vendégeink kérésének megfelelően töltjük fel. Amennyiben előzetesen, foglalása vagy bejelentkezése során nem kérte a feltöltést, úgy érkezéskor a minibár hűtőt egy grátisz szénsavas és egy grátisz szénsavmentes ásványvízzel bocsátjuk rendelkezésére.

 

PARKOLÁS

      A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a Szállodával szemben található, kamerával megfigyelt, fedett, körbekerített, sorompóval lezárható parkolóban.  

      Parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, előzetes foglalás nem lehetséges.

      A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni.  

      Ha a Vendég igénybe kívánja venni a parkolót, akkor bejelentkezéskor, a bejelentőlapon fel kell tüntetnie a jármű forgalmi rendszámát. Ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén a parkoló nem vehető igénybe.

      A parkoló autóban történt bármely kárért (időjárás, más gépjármű által okozott kár, stb.) a Szálloda kártérítési felelősséggel nem tartozik.

      A Vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

      A gazdasági bejáratot kérjük szabadon hagyni.

      A főbejárat előtt található autóbeállókat kérjük a „check in” és a „check out” idején max. 15 percig használják.

      Mozgáskorlátozott vendégeinknek, a főbejárat előtt, egy parkolóhely áll rendelkezésükre.

ELEKTROMOS AUTÓTÖLTÉS

     Szállóvendégeinknek térítésmentesen biztosítjuk ezt a szolgáltatást.

     A telepített autótöltő állomáshoz való csatlakozó kábel típusa: IEC62196-2

REGGELI

      A reggeli hétköznap: 06.30-10.00 óra között, hétvégén pedig: 07.00-10.30 óra között vehető igénybe.

      A szobaár tartalmazza a reggelit.

      A reggeli büféreggeli formájában történik, azaz felszolgáló személyzet nélkül, a Vendég maga szolgálja ki magát a reggeliző helyiségben felállított asztalokon található étel- és italválasztékból.

      A Szálloda a reggeli büféasztalról korlátlan ételfogyasztást nyújt, azonban onnan sem étel, sem ital későbbi fogyasztás céljából nem vihető ki. Amennyiben a Vendég a Szálloda előzetes engedélye nélkül későbbi fogyasztásra ételt és/vagy italt visz ki a reggeliző helyiségből, úgy a Szálloda jogosult a 3000Ft/fő/alkalom extra szervízdíjat a Vendég számlájára terhelni.

 

EBÉD

      Szállodánkban ebédidőben, 12.00-15.00 óra között, à la carte étlapunkról és a Séf Napi ajánlata közül választhatnak vendégeink, amely mindig az aktuális szezonnak megfelelő, friss alapanyagból készült ételeket tartalmazza.

 

VACSORA

      A vacsora 18.00-21.00 óra között vehető igénybe, menükínálatunk naponta változik (konyhánk 21.00-kor zár).

     A nyilvánosan foglalható szobaár tartalmazza a vacsorát is.

     Vendégeink színvonalas kiszolgálása érdekében a vacsorát a foglaltság függvényében, esetenként két turnusban ütemezzük. Időpont egyeztetés a Recepción lehetséges, akár érkezés előtt, akár a helyszínen.

I.  turnus 18:00 – 19:30        II.     turnus 19:30 – 21:00

      A vacsora büfévacsora formájában történik, azaz felszolgáló személyzet nélkül, a Vendég maga szolgálja ki magát az étteremben felállított büfén található ételválasztékból.

      Italrendelést és felszolgálást kollégáink által biztosítunk.

      A Szálloda a vacsoránál a büféasztalról korlátlan ételfogyasztást nyújt, azonban onnan sem étel, sem ital későbbi fogyasztás céljából nem vihető ki. Amennyiben a Vendég a Szálloda előzetes engedélye nélkül későbbi fogyasztásra ételt és/vagy italt visz ki az étteremből, úgy a Szálloda jogosult a 3000Ft/fő/alkalom extra szervízdíjat a Vendég számlájára terhelni.

 

DRESS CODE- ÖLTÖZKÖDÉS

      Kérjük Vendégeinket, hogy az általános öltözködési szabályokat tartsák be.

      A Szálloda Vendéglátó egységeiben és a félpanziós étkezések alkalmával, különösen vacsoraidőben az alkalomnak megfelelő öltözékviselés az elvárt.  Éttermeinkben és a Bárban fürdőköntös, papucs, rövidnadrág, melegítő viselése nem elfogadott. 

      A fitneszteremben a sportruházat viselése javasolt. A fitneszterem a bejárata mellett kifüggesztett nyitvatartási időben és a szintén kifüggesztett házirend szerint látogatható.

 

RENDELLENES MAGATARTÁS

      A Vendégek nyugalma érdekében a Szálloda területén 22:00 óra után – kivéve a Szálloda által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

      A Szálloda területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, és alkalmas mások megfélemlítésére.

      A Szálloda munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó Vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért a Szálloda egyenként 5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett Vendég szobaszámláját. A harmadik figyelmeztetés után a Szálloda jogosult a Szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a Vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

      A Szálloda kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a Vendég magatartása okoz más Vendégnek.

 

      A Szálloda részben konferencia Szálloda is, így egyes rendezvényeken bekövetkezhet a Vendég(ek) más helyeken megszokottól esetleg hangosabb viselkedése, szélesebb gesztusa, eltérő reakciója; illetve lehetnek a megszokottól eltérő, erősebb hanghatások (pl. zene).

Kérjük és köszönjük szíves megértésüket!

BETEGSÉG, HALÁLESET

      Amennyiben a Vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szálloda orvosi segítséget ajánl fel. 

      A Vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. 

      Az orvos nem a Szálloda alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért való felelősséget a Szálloda kizárja. 

      A Vendég betegsége/halála esetén a Szálloda a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

      A Vendég fertőző betegsége esetén a Szálloda jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a Szállodai szerződést. Ebben az esetben a Vendég a Szálloda felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a szállodát poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a Szálloda a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni. (Ez a rendelet írja elő, hogy mit kell tenni fertőző betegség esetén. A rendelet értelmében, ha ilyen gyanú áll fenn, akkor a Szálloda orvost hív, és ő állapítja meg, hogy a Vendég fertőző vagy sem.)

 

TALÁLT TÁRGYAK

      A talált tárgyakat a recepción lehet leadni.  

      Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a Szálloda megsemmisíti. 

      A tárolható tárgyakat a Szálloda 6 hónapig őrzi. Értékes tárgyakat (pl. ékszer, mobiltelefon) 1 évig őrzi.

      A talált tárgyak nyilvántartását a Housekeeping menedzser vezeti.

      Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel és esetleges postázással kapcsolatban felmerült költségek megtérítése után veheti át a tárgyat. 

 

Környezetvédelem

     A Szálloda területén szemetelni TILOS; Gondoljanak a következő vendégekre is, szálláshelyüket távozáskor tisztán hagyják el.

     Kérjük a hulladékot az erre kijelölt gyűjtőedényekben helyezzék el.

     Kérjük óvják a Szállodában található növényeket, bokrokat. Ágaikat, hajtásaikat ne törjék, ne vágják le (amennyiben ezek zavarnák Önt, kérjük szóljon a Recepción), a csemetéket ne tapossák le, parkolás során figyeljenek a parkolót szegélyező növényekre!

     Tilos a fákba szöget verni, ételmaradékot, szennyező anyagot a növényzetre önteni. Árkot, gödröt ásni ideiglenes jelleggel sem megengedett.

 

A SZÁLLODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

      Az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért a Szálloda felelőssége akkor áll fenn, ha a Szálloda a dolgot megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta.  Ezért a Szálloda kifejezetten felhívja a Vendég figyelmét, hogy készpénzét, értéktárgyát, értékpapírját adja át a Szállodának megőrzésre (Központi széf, széfhasználati szabályzat), ezen ingóságoknak a szobában található széfben való elhelyezése esetén a Szálloda felelősséget nem vállal.

      Ha a széf nem vagy nem rendeltetésszerűen működik, a Vendég köteles erről a Szálloda Recepcióját haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából vagy a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért a Vendég viseli a felelősséget.

      A Vendég egyéb bevitt dolgaiban keletkezett károkért a Szálloda csak akkor tartozik felelősséggel, ha a káresemény a Vendég által rendszerint használt, vagy a Vendég számára nyitott helyen következett be, például: a Szállodai szoba, folyosó, lobbi, kert, parkoló; és a kár a Szállodának felróható okból következett be.

      A Szálloda a Vendég szállodába bevitt dolgaiban keletkezett kárért – a bevitelből kizárt dolgok kivételével – felelősséggel tartozik abban az estben, ha az ingóság bizonyítottan a Szálloda területére behozatalra került. A bizonyítás a Vendég kötelezettsége. 

      Az így keletkezett kárért a Szálloda legfeljebb a Vendég által fizetett egy napi szobaár ötvenszereséig köteles helytállni.

      Mentesül a Szálloda a kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a Vendégek és az alkalmazottak körén kívüli elháríthatatlan ok miatt következett be, a kárt a Vendég maga okozta, illetve a bekövetkezett kár a Vendég nem kellően körültekintő eljárásának is a következménye.

      A Vendég a Szálloda berendezéseit, wellness és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a Vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a Szálloda kizárja.

      A Szálloda elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak stb.); tűz, fertőzések és betegségek, bűncselekményből, vagy szabálysértésből fakadó, valamint a terrorista cselekmények által okozott károkért nem vállal felelősséget.

      A Vendég a saját felelősségére kérhet ébresztést, amely figyelmességi gesztus a Szálloda részéről, az nem része a Szálloda szerződés szerinti szolgáltatásának. A kért ébresztés elmaradásából vagy a késedelmes ébresztésből eredő károkért a Szálloda nem vállal felelősséget.

 

ADATVÉDELEM

      A Szálloda a Vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni Szállodabeli tartózkodásáról harmadik személynek, ideértve a Vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a Vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást.

      E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

      A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szálloda jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a Vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.

      A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Szálloda nem emelhet kifogást.

      A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) részére szállodánknak bejelentési kötelezettsége van, ezért szükséges minden személy részére bejelentőlap kitöltés. Az NTAK rendszerébe a következő adatok kerülnek be: nem, születési év, születési hely és irányítószám. Az NTAK rendszer kizárólag statisztikai célú, statisztikai adatkörökbe tartozó adatok digitális kezelésére alkalmas. A Vendégekkel kapcsolatos személyes adatot nem fogad be és nem is tárol.

Bővebb információ: https://info.ntak.hu/bemutatkozas/

      2021. szeptember 1-jétől a 2016. évi CLVI. törvény módosítása kötelezi a szálláshely szolgáltatót, hogy a magyarországi szálláshelyen megszálló minden vendég törvényben meghatározott személyes, meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhely szolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból.

      A szálláshely-szolgáltató Szálloda a szálláshely-szolgáltatást igénybevevő bejelentkezésekor az okmányolvasó segítségével az alábbi adatokat rögzíti családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely és idő; neme; állampolgársága; anyja születési családi és utóneve; a személyazonosításra alkalmas okmány vagy úti okmány azonosító adatai.

      A szálláshely-szolgáltató Szálloda a vendégek adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig kezeli, a VIZA rendszer legfeljebb két éven keresztül őrzi meg az oda beküldött adatokat. Az adatokban célzottan és kizárólag a rendőrség végezhet keresést, bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatainak ellátásához.

Jelen Házirend visszavonásig érvényes.

Kérjük Kedves Vendégeinket a jelen házirendben foglaltak betartására.

 

Tisia Hotel & Spa Menedzsment
Tisia Event KFT