SK

UBYTOVACÍ PORIADOK

 

Vítame Vás v našom ubytovacom zariadení Tisia Hotel & Spa* * * *  superior (ďalej len Hotel).

Prajeme Vám príjemne strávené chvíle pri pobyte u nás, zmysluplný oddych a veľa pekných zážitkov. V záujme toho spolu s kolegami urobíme všetko, aby dni strávené v našom hoteli boli pre Vás nezabudnuteľné, zároveň je však k tomu potrebná aj súčinnosť našich hostí, preto si Vám dovoľujeme predstaviť náš Ubytovací poriadok.

 Ubytovací poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť hotelovej zmluvy o ubytovaní.

 PRIHLÁSENIE

Pred poskytnutím hotelových služieb je Hosť povinný vyplniť prihlášku na ubytovanie.

Ako kľúč od izby obdrží Hosť čipovú kartu, ku ktorej je potrebná registrácia Hosťa (Hostí) ubytovaného (ubytovaných) v hotelovej izbe.

Registrácia znamená presné vyplnenie prihlasovacieho formulára a preukázanie totožnosti Hosťa (Hostí). Prihlasovací formulár je povinný vyplniť každý Hosť, a to buď na vopred zaslanom tlačive alebo osobne na mieste.

 Predloženie dokladu totožnosti je z hľadiska Hotela základnou a podstatnou podmienkou zmluvy o ubytovaní.

V prípade osôb bez štátnej príslušnosti alebo mimo Európskej únie na základe právneho predpisu je potrebné predložiť a odovzdať k nahliadnutiu preukaz osoby bez štátnej príslušnosti, resp. cestovný pas.

Podpísaním prihlášky Hosť dáva súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje uvedené v prihlasovacom formulári boli Hotelom v rámci premlčacej lehoty spracovávané, resp. archivované za účelom vzniku, resp. plnenia zmluvy o ubytovaní, ďalej na účely potvrdenia jej splnenia, resp. prípadného uplatňovania nároku vyplývajúceho z tejto zmluvy. Podpísaním prihlášky Hosť ďalej súhlasí s tým, aby Hotel na splnenie svojich záväzkov (s osobitným zreteľom na cudzineckú políciu a turistickú daň) stanovených v príslušných právnych predpisoch, resp. na účely potvrdenia splnenia týchto záväzkov spravoval tieto údaje dovtedy, kým splnenie záväzkov určených právnymi predpismi môže príslušný orgán kontrolovať.

Oznámenie povinných údajov Hosťom je podmienkou využitia  služieb poskytovaných Hotelom.

Povinne poskytovanými údajmi sú: meno a priezvisko, adresa bydliska, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu /cestovného pasu, miesto narodenia a dátum narodenia.

Nepovinnými údajmi sú: e-mailová adresa, telefónne číslo.

Hosť môže na prihláške uviesť, že súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje poskytnuté v prihlasovacom formulári boli  spoločnosťou Tisia Event Kft. prevádzkujúcou ubytovacie zariadenie Tisia Hotel & Spa použité na účely vlastnej marketingovej činnosti. Na základe tohto súhlasu spoločnosť Tisia Event Kft. je oprávnená najmä, nie však výlučne na to, aby Hosťovi zasielala ponuky a iné informácie vo forme poštových, e-mailových alebo iných zásielok a správ.

Na používanie osobných údajov dotknutej osoby na marketingové účely je spoločnosť Tisia Event Kft. oprávnená dovtedy, kým Hosť svoj súhlas daný v tejto súvislosti neodvolá v písomnej forme.

V izbách je možné ubytovať sa v deň príchodu od 15:00 hodiny.

Ubytovať sa v skoršom termíne je možné na základe predchádzajúcej dohody v závislosti od obsadenosti izby.

 ODHLÁSENIE POBYTU

V deň odchodu je Hosť povinný odhlásiť pobyt a uvoľniť izbu spolu so svojou batožinou a ďalšími vnesenými osobnými vecami najneskôr do 10:00 hodiny a čipovú kartu obdržanú pri príchode odovzdať na recepcii Hotela. V prípade neodovzdania karty Hotel má právo účtovať poplatok vo výške 2.500,- Ft./karta.

V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je Hotel oprávnený požadovať príplatok stanovený v zmluve.

Hosť je povinný uhradiť cenu pobytu v Hoteli vrátane ním použitých služieb najneskôr pred definitívnym odchodom z Hotela, a to spôsobom  uvedeným v zmluve o ubytovaní.

V prípade odmietnutia platby z akéhokoľvek dôvodu je Hotel oprávnený zadržať veci Hosťa prinesené do Hotela a vyhradzuje si na ne záložné právo.

V prípade odchodu bez zaplatenia bude Hotel okrem policajného oznámenia uplatňovať právny nárok voči Hosťovi, ktorého náklady hradí Hosť.

 Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na to, že v prípade vzniku dodatočných a nezaplatených služieb ich protihodnotou Hotel zaťaží bankovú kartu Hosťa, alebo ju vyúčtuje dodatočne.

 NÁVŠTEVY

V izbách Hotela sa môžu zdržiavať len Hostia registrovaní na recepcii Hotela.  

Ubytovaný Hosť zodpovedá za správanie svojho návštevníka - vrátane spôsobenia prípadnej škody. Hotel vylučuje Zodpovednosť za škodu spôsobenú návštevníkom Hosťovi a/alebo tretej osobe.  

Za Hosťa neuvedeného v počte osôb pri rezervácii izby Hotel účtuje dennú cenu /rack rate/.

 HOSTIA MLADŠÍ AKO 18 ROKOV

Hostia do 18 rokov môžu služby Hotela užívať len v doprovode rodičov alebo na základe písomného súhlasu rodiča.  

V prípade skupinového pobytu za maloleté osoby zodpovedajú sprevádzajúci učitelia, plnoletí vedúci skupín.

Osoby sprevádzajúce maloleté dieťa zodpovedajú za ochranu dieťaťa a za škody spôsobené ním.

Osoba mladšia ako 18 rokov nemôže na území Hotela, na podujatiach usporiadaných Hotelom konzumovať alkoholické nápoje. Dodržiavanie tohto zákazu je povinný zabezpečiť rodič dieťaťa mladšieho ako 18 rokov alebo ním poverená spôsobilá osoba. Za právne, morálne a materiálne následky porušenia tejto povinnosti nesie plnú zodpovednosť rodič alebo ním poverená spôsobilá osoba.

 

UBYTOVANIE MALÝH ZVIERAT

V súlade s príslušnými právnymi predpismi náš Hotel prijíma úradne registrované zvieratá pomáhajúce osobám žijúcim so zdravotným postihnutím, za ktoré je účtovaný poplatok za upratovanie vo výške 5.000,-Ft./noc. Hotel má právo vyžiadať si úradné doklady zvieraťa za účelom zistenia oprávnenosti. Pomáhajúceho psa je potrebné vybaviť rozlišovacím znakom, na ktorom musí byť uvedené logo asistenčnej organizácie pre výcvik psov. Terapeutické zvieratá sa nepovažujú za pomocníkov. Náš Hotel nemá možnosť zaobstarania krmiva, ani zabezpečenia prostriedkov potrebných na starostlivosť o tieto zvieratá.

Dovoľujeme si informovať Hostí prichádzajúcich do nášho Hotela s takými zvieratami, že v hotelovej reštaurácii - v záujme zabezpečenia pohodlia ostatných ubytovaných hostí - vieme pre nich zabezpečiť stravovanie na mieste špeciálne vyhradenom na tento účel.

Týchto Hostí si dovoľujeme ďalej  informovať o tom, že na zodpovednosť za škodu spôsobenú vodiacim psom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. V. z roku 2013 o Občianskom zákonníku týkajúce sa zodpovednosti držiteľov zvierat.  

Pri chôdzi a venčení psov na území Hotela je vždy povinné používať vôdzku.

Do vnútorných spoločných priestorov Hotela (reštaurácia,  časť wellness a termálnej vody, detský kútik, ihrisko, atď.) z dôvodu ochrany verejného zdravia nie je možné malé zviera  zobrať.

Majiteľ malého zvieraťa je povinný bezodkladne odstrániť exkrementy, v opačnom prípade mu bude účtovaná osobitná prirážka. 

 HOTELOVÉ PROSTRIEDKY A ZARIADENIA

Hosť je povinný používať prostriedky a zariadenia Hotela v súlade s ich účelom, je povinný chrániť materiálne statky Hotela. 

Škodu vzniknutú z dôvodu používania zariadenia v rozpore s s jeho účelom je Hosť povinný uhradiť na základe výzvy Hotela, ale najneskôr pred svojím odchodom.

Za škodu spôsobenú z nedbanlivosti, prípadne v stave pod vplyvom alkoholu bude Hotel účtovať špeciálne odškodné. Zariadenie, vybavenie Hotela je možné vyniesť z priestorov Hotela len s predchádzajúcim písomným povolením Hotela.  

Akúkoľvek úpravu hotelovej izby, premiestňovanie nábytku môže vykonávať výlučne  iba zodpovedný zamestnanec Hotela alebo ním poverený zástupca.

Odnesenie hotelového predmetu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hotela sa považuje za trestný čin a v takom prípade Hotel vykoná všetky potrebné trestnoprávne a občianskoprávne kroky.

Poškodenie akéhokoľvek prostriedku, zariadenia Hotela je Hosť povinný nahlásiť Hotelu. Hosť nie je oprávnený opravovať poškodenie sám, ani sa pokúsiť o vykonanie takej opravy. Zodpovednosť za škody a poškodenia vyplývajúce z takého činu Hotel vylučuje a vzniknutá škoda ide na ťarchu Hosťa, ktorý túto škodu spôsobil.

 WI-FI

Hotel prevádzkuje Wi-Fi systém, ktorého užívanie je bezplatné.

Pri registrácii dostane Hosť heslo na pripojenie k Wi-Fi súčasne s obdržaním karty od izby. S týmto heslom sa má pripojiť k sieti TISIA GUEST.  

Hotel nezaručuje nepretržitú prevádzku a dostupnosť Wi-Fi.

Hotel nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo v zariadení (prístroji)Hosťa alebo v jeho obsahu počas alebo v dôsledku užívania Wi-Fi.   

Hosť využíva túto službu na vlastnú zodpovednosť a riziko.

 TELEFÓN

Volania v rámci Hotela sú bezplatné.

Používanie izbového telefónu je spoplatnené. Na základe cenníka poskytovateľa telekomunikačnej služby poplatkom za hovor zvýšeným o hotelovú prirážku bude účet Hosťa automaticky zaťažený.  

Hovorné bude počítané do doby, kým zložením slúchadla nebude hovor prerušený.

Poplatky vzniknuté naviac v dôsledku nesprávneho používania telefónneho prístroja Hosťom idú na ťarchu daného Hosťa.

 BEZPEČNOSŤ

Pre majetkovú a osobnú bezpečnosť hotelových Hostí a samotného Hotela v budove Hotela, jej vonkajšom (od ulice) a vnútornom (od dvora)prostredí je nainštalovaný kamerový systém s uzavretým okruhom, ktorý nepretržite nahráva a ukladá nahrávky 24 hodín denne.

Popri tom v Hoteli funguje 10 hodinová bezpečnostná služba každý deň v čase od 20:00 hod. do 06:00 hod.

V prípade vzniku požiaru je Hosť povinný použiť vyznačené smery úniku uvedené v požiarnom evakuačnom pláne, ktorý je umiestnený v izbe, resp. rešpektovať pokyny príslušníka hasičského zboru prítomného na mieste. Hasiace prístroje a hydranty sa nachádzajú na každom poschodí Hotela na chodbách. V prípade požiaru je Hosť povinný o tom bezodkladne informovať recepciu Hotela. Protipožiarny poriadok Hotela je k dispozícii na recepcii.

V hotelovej izbe je zakázané používať vlastnú žehličku, varnú kanvicu, kávovar a iné elektrické zariadenia, ktoré nie sú zahrnuté v bežných cestovateľských potrebách - nezapočítajúc laptop, notebook, tablet, fotoaparát, videokameru.

Z dôvodu nebezpečenstva zasiahnutia elektrickým prúdom v kúpeľni hotelovej izby je zakázané pri kúpaní sa vo vani alebo sprchovaní, pri tečúcej vode alebo vo vani naplnenej vodou používať zariadenie napájané z elektrickej siete!

Akýkoľvek svojvoľný technický zásah do vybavenia a zariadenia hotelovej izby je zakázaný. Za činy vyplývajúce z takého zásahu Hotel nepreberá zodpovednosť.

 

KARTOVÝ KĽÚČ

Pomocou kartového kľúča môže Hosť zapojiť elektrické zariadenia do zdroja napájania, ako aj odomknúť dvere svojej izby.

Kartový kľúč je potrebné zasunúť do čítačky umiestnenej vedľa dverí.  

V prípade straty kartového kľúča počas pobytu v Hoteli je Hosť povinný túto stratu ihneď  nahlásiť na recepcii Hotela. Pri odchode z Hotela prosíme kartu odovzdať na recepcii. V prípade straty alebo poškodenia karty sa uhrádza náhrada škody vo výške 2 500,- Ft./karta.

 

KARTY NA WELLNESS OSUŠKU A HOTELOVÝ ŽUPAN

Na základe kariet na osušku a hotelový župan prevzatých pri prihlasovaní na ubytovanie môže byť Hosťovi poskytnutá wellness osuška a župan na  recepcii SPA, ktorá sa nachádza na prízemí Hotela.  

Hodnotou karty na osušku a župan  sa pri príchode automaticky zaťaží účet Hosťa, táto suma pri odchode po riadnom odovzdaní kariet sa z účtu vymaže. 

Hodnota karty na osušku: 5.000,- Ft./ks; hodnota karty na župan pre dospelého: 15.000,- Ft./ks; hodnota karty na župan pre dieťa: 11.000,- Ft./ks.

Pred odchodom po odovzdaní osušky a župana sa Hosťovi vrátia karty, ktoré pri odchode z Hotela prosíme odovzdať na recepcii.   

V prípade straty karty na osušku a župan, alebo pri opomenutí ich odovzdania pri odchode, sumu, ktorou bol účet zaťažený je povinný uhradiť Hosť z titulu náhrady škody. 

 LIEČEBNÉ KÚPELE A KÚPALISKO TISZAÚJVÁROS

Náš Hotel je spojený s liečebnými kúpeľmi a kúpaliskom Tiszaújváros, preto počas otváracích hodín kúpeľov majú naši Hostia možnosť priameho neobmedzeného prechodu v župane na územie kúpeľov a využiť ich služby, poplatok za túto službu je zahrnutý v cene izby.

 Prosíme Hostí, aby počas pobytu v kúpeľoch v kúpeľnom areáli dodržiavali Domový poriadok Liečebných kúpeľov a kúpaliska Tiszaújváros.

 Služby poskytované časťou Saunový svet liečebných kúpeľov Tiszaújváros môžu naši Hostia využívať za stanovené denné ceny. Sumou vstupného môže byť zaťažený aj izbový účet,  alebo je možné ju uhradiť na mieste.

  VECI A PREDMETY,KTORÉ NIE JE POVOLENÉ VNIESŤ DO PRIESTOROV HOTELA

Na územie a do priestorov Hotela je zakázané priniesť tieto veci a predmety:

Na základe predchádzajúcej písomnej požiadavky Hosťa môže Hotel v písomnej forme povoliť vnesenie zakázaných predmetov do priestorov Hotela.

Pokiaľ Hosť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hotela prinesie zakázaný predmet na územie a do priestorov Hotela,  Hotel môže tento predmet odstrániť alebo dať odstrániť na náklady Hosťa.

Hotel vylučuje zodpovednosť za škodu vzniknutú na predmetoch, ktorých vnesenie do Hotela je zakázané.  

Za všetky škody a ujmy, ktoré boli spôsobené inému Hosťovi, tretej osobe alebo Hotelu predmetmi, ktorých vnesenie do Hotela je zakázané, znáša Hosť úplnú právnu a materiálnu zodpovednosť. 

 

FAJČENIE

Náš Hotel je nefajčiarskym hotelom. V zmysle tohto princípu v uzavretých priestoroch (vrátane v hosťovských izbách), spoločných priestoroch Hotela, ako aj na celom otvorenom priestranstve patriacom k Hotelu - s výnimkou miest vyhradených na fajčenie - je fajčenie, resp. používanie elektronických cigariet zakázané.  

Pre našich Hostí sme vytvorili miesto na fajčenie vo vnútornom dvore, na ktorý je možné dostať sa cez východ nachádzajúci sa pri recepcii SPA.

Zamestnanci Hotela sú oprávnení upozorniť Hosti, ako aj akúkoľvek inú osobu zdržiavajúcu sa v priestoroch Hotela na nutnosť dodržiavania tohto nariadenia, resp. požiadať o ukončenie fajčenia alebo používania elektronickej cigarety.

Hosť, resp. akákoľvek iná osoba zdržiavajúca sa v priestoroch Hotela je povinná dodržiavať predpisy o zákaze fajčenia a je povinná rešpektovať prípadnú výzvu na ukončenie takejto činnosti.  

Dovoľujeme si upriamiť pozornosť našich Hostí na to, že Hosťom, ktorí aj napriek zákazu budú fajčiť v hotelovej izbe, si budeme účtovať osobitný príplatok za upratanie izby vo výške 40.000,-Ft./izba.

Pokiaľ príslušný orgán na základe právneho predpisu udelí Hotelu pokutu v dôsledku protiprávneho správania Hosťa, alebo inej osoby zdržiavajúcej sa v priestoroch Hotela, Hotel je oprávnený sumu pokuty preniesť na danú osobu porušujúcu predpisy, resp. žiadať uhradenie pokuty touto osobou.

 

NERUŠIŤ!” DO NOT DISTURB ČERVENÉ UPOZORŇUJÚCE ZNAČENIE

Pri vstupe do izby spomedzi značení digitálneho panela umiestneného pri elektronickej čítačke karty si zvoľte nasledovné značenie:  

„Nerušiť! Do not disturb” značenie    

Upratovanie izieb vykonávajú hoteloví zamestnanci od 08:00 hodiny ráno nepretržite. Značenie Hosťa „Nerušiť! Do not disturb” sa objaví na digitálnom paneli obsahujúcim číslo izby červenou farbou, čo znamená, že Hosť si nepraje, aby bol vyrušovaný, teda zamestnanci Hotela ho nebudú rušiť, nebudú klopať ani vstupovať do jeho izby.  

Keď hoteloví zamestnanci v deň odchodu Hosťa na digitálnom paneli obsahujúcim číslo izby nájdu značenie "Nerušiť! Do not distrub", po 10:00 hod. (po čase, ktorý je určený na odhlásenie ubytovania) môžu do izby kedykoľvek vstúpiť.  

V mimoriadnych situáciách (napríklad požiar, teroristický útok, atď.) bez predchádzajúceho vyrozumenia, resp. keď Hotel na základe dostupných informácií môže dôvodne predpokladať, že život, zdravie, telesná integrita Hosťa v izbe, alebo jeho majetok, alebo bezpečnosť, resp. akýkoľvek majetok, cennosť alebo zamestnanec Hotela je v ohrození alebo môže byť v ohrození, alebo môže utrpieť škodu a Hosť nereaguje ani na telefonické volania Hotela, zamestnanci Hotela majú právo vstúpiť do izby.

Hotel nezodpovedá za škody a ujmy vzniknuté  z používania značenia „Nerušiť!  Do not disturb” v rozpore s jeho účelom.

       DENNÉ UPRATOVANIE

Hotelový personál upratuje izby raz denne v čase medzi 8:00 a 16:00 hodinou.

 Pokiaľ počas tohto časového obdobia upratovací personál nájde na digitálnom paneli obsahujúcim číslo izby červené upozorňujúce značenie „Nerušiť Do not disturb”, upratovanie izby sa nevykoná, z tohto dôvodu Hosť nemôže žiadať zníženie ceny izby ani odškodnenie.

V rámci denného upratovania sa vykonajú nasledovné úkony:  vetranie izby ● úprava postelí (pokiaľ na posteli nie sú umiestnené cennosti, osobné veci)● vysypanie popolníka na balkóne ● vyprázdnenie odpadkového koša  ● upratanie kúpeľne ● doplnenie toaletného papiera a hotelovej kozmetiky  ● umytie pohárov 

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených Hostí, že z ekologického hľadiska Hotel vymieňa iba uteráky umiestnené na podlahe kúpeľne a výmena posteľnej bielizne sa vykonáva každé 3 dni.

 Zároveň v záujme šetrenia nášho životného prostredia ponúkame našim Hosťom možnosť výberu v súvislosti so znížením počtu upratovaní. V našom Hoteli za rozhodnutie  "nežiadam upratovanie" Vás odmeníme kupónom s názvom Pozývame Vás do baru Tisia na nápoj. (1 izba max. 2 kupony/noc). Prosíme našich Hostí, aby na digitálnom paneli obsahujúcim číslo izby vyznačili upozorňujúce značenie „Nerušiť! Do not disturb” červenej farby pre našich zamestnancov. Kupóny je možné prevziať na recepcii Hotela.

 PRANIE, ŽEHLENIE

Náš Hotel poskytuje služby prania a žehlenia podľa zoznamu prania a žehlenia. Tento zoznam a cenník služieb sa nachádza v skrini izby.

 V zmysle protipožiarneho poriadku Hotela je zakázané v izbe používať vlastnú žehličku.

 MINIBAR

Z hygienických dôvodov chladničky minibarov doplňujeme v súlade s požiadavkami našich Hostí. Pokiaľ doplnenie chladničky nebolo žiadané vopred pri rezervácii alebo prihlasovaní na pobyt, pri príchode Hosťa bude v chladničke k dispozícii gratis jedna fľaša sýtenej a jedna fľaša nesýtenej minerálky.

 PARKOVANIE

Motorové vozidlá hotelových hostí môžu bezplatne parkovať na kamerou sledovanom zastrešenom, oplotenom a rampou vybavenom  parkovisku nachádzajúcom sa oproti Hotelu.

  

Počet parkovacích miest je obmedzený, rezervácia miesta vopred nie je možná.

Pri jazde na ploche parkoviska je potrebné dodržať ustanovenia predpisu Jednotné pravidlá cestnej premávky (KRESZ)platného v Maďarsku.   

Pokiaľ Hosť chce využívať parkovisko, pri prihlasovaní na pobyt musí na prihlasovacom formulári uviesť evidenčné číslo vozidla. V prípade odmietnutia alebo opomenutia uvedenia evidenčného čísla nie je možné parkovisko používať.

Za akékoľvek škody vzniknuté  na vozidle (škoda vzniknutá v dôsledku poveternostných podmienok, škoda spôsobená iným motorovým vozidlom, atď.) Hotel nenesie zodpovednosť.

Za škodu spôsobenú hotelovým hosťom na inom parkujúcom vozidle Hosť zodpovedá priamo poškodenému.

Hospodársky vchod prosíme nechať prístupným.

Miesta pre vozidlá pred hlavným vchodom počas procesu „check in” a „check out” prosíme používať max. na dobu 15 minút.  

Pre Hostí s obmedzenou mobilitou je vyhradené jedno parkovacie miesto pred hlavným vchodom Hotela.

 NABÍJANIE ELEKTROMOBILOV

Pre hotelových hostí túto službu zabezpečujeme bezplatne.

Typ koncovky nabíjacieho kábla k zriadenej nabíjacej stanici: IEC62196-2

RAŇAJKY

Raňajky sú pripravené vo všedných dňoch v čase medzi 06:30  a 10:00 hod. a koncom týždňa v čase medzi 07:00 a 10:30 hod.

Raňajky sú zahrnuté v cene izby.

Raňajky sú podávané formou bufetu, teda bez obsluhujúceho personálu, Hosť sa obslúži sám výberom z jedál a nápojov ponúkaných na stoloch v miestnosti na podávanie raňajok.

Hotel z bufetových stolov raňajok ponúka neobmedzenú konzumáciu jedál, avšak nie je povolené vynášať jedlo alebo nápoje na neskoršiu konzumáciu. Pokiaľ Hosť bez predchádzajúceho súhlasu Hotela vynesie jedlo a/alebo nápoje z miestnosti na podávanie raňajok, Hotel je oprávnený zaťažiť účet Hosťa extra servisným poplatkom vo výške 3.000,- Ft./osoba/príležitosť.

 OBED

V našom Hoteli v čase obeda, medzi 12:00 a 15:00 hod. si Hostia môžu vybrať jedlá z ponukového listu a la carte a z dennej ponuky Šéfa, ktoré obsahujú jedlá pripravené vždy z čerstvých surovín podľa aktuálnej sezóny.

VEČERA

Večera je podávaná  v čase medzi 18:00 a 21:00 hod., naša ponuka menu sa obmieňa každý deň (naša kuchyňa sa zatvára o 21:00 hod.).

Cena za izbu, ktorá sa dá verejne rezervovať, obsahuje aj večeru.

V záujme udržania vysokej úrovne obsluhovania našich Hostí večeru v závislosti od obsadenosti z prípadu na prípad ponúkame v dvoch turnusoch. Dojednanie času večere je možné na recepcii Hotela, buď pred príchodom, alebo na mieste.

I.  turnus v čase od 18:00 do 19:30 hod.

II. turnus v čase od 19:30 do 21:00 hod.

 Večera sa podáva  bufetovým spôsobom, teda bez obsluhujúceho personálu, Hosť sa obslúži sám výberom z jedál ponúkaných v bufete v hotelovej reštaurácii.  

Objednávanie nápojov a obsluhu nápojmi zabezpečujeme našim obsluhujúcim personálom.  

Hotel pri večeri ponúka neobmedzenú konzumáciu jedál z bufetu, avšak nie je povolené vynášať jedlo ani nápoje na neskoršiu konzumáciu. Pokiaľ Hosť bez predchádzajúceho súhlasu Hotela vynesie jedlo a/alebo nápoje z reštaurácie, Hotel je oprávnený zaťažiť účet Hosťa extra servisným poplatkom vo výške 3.000,- Ft./osoba/príležitosť.

 DRESS CODE- OBLEČENIE

Prosíme našich Hostí, aby dodržiavali všeobecné pravidlá obliekania.

V hostiteľských priestoroch Hotela a pri stravovaní s polpenziou, najmä pri večeri je žiaduce oblečenie zodpovedajúce danej príležitosti. V našich reštauráciách a v bare nosenie županov, papúč, krátkych nohavíc a tréningových teplákových odevov nie je prípustné.

V priestoroch fitnes centra je odporúčané nosenie športového oblečenia. Fitnes centrum je možné navštevovať počas otváracích hodín uvedených v rozpise, ktorý je vyvesený pri vchode a tiež podľa vyveseného Ubytovacieho poriadku.

 NEŽIADUCE FORMY SPRÁVANIA

V záujme zabezpečenia pokoja pre Hostí v priestoroch Hotela po 22:00 hod. - s výnimkou podujatia, programu organizovaného alebo povoleného Hotelom - je zakázané rušiť Hostí neprimeraným hlukom, hlučnou hudbou, činnosťou spojenou s hlukom, zvukovými efektmi, hlučným sledovaním televízneho programu v izbe, hlasným počúvaním rádioprijímača a podobnými činnosťami.

V priestoroch Hotela nezávisle od časového obdobia je zakázané každé také správanie, ktoré pôsobí rušivo na pokoj iných osôb, narušuje bezpečnosť a pocit bezpečia iných osôb a ich súkromie; považuje sa alebo sa môže považovať za obťažovanie a je spôsobilé na vyvolanie strachu u ostatných Hostí.

Hotelový zamestnanec je oprávnený upozorniť rušiteľa poriadku a/alebo hlučného Hosťa. Prvé upozornenie je bez poplatku, za druhé a tretie upozornenie Hotel jednotlivo zaťaží izbový účet upozorneného Hosťa sumou 5.000,- Ft. Po treťom upozornení je Hotel oprávnený jednostranne vypovedať zmluvu o ubytovaní s okamžitou platnosťou a bezodkladne vykázať Hosťa z Hotela bez povinnosti vrátenia poplatku za ubytovanie a/alebo poskytnutia náhrady škody.

Hotel vylučuje zodpovednosť za každú takú ujmu, ktorú inému Hosťovi spôsobí správanie Hosťa.

Náš Hotel je sčasti aj konferenčným hotelom, preto na jednotlivých podujatiach sa môže stať to, že Hosť (Hostia)sa správa(jú) hlasnejšie od obvyklého spôsobu, má/majú širšie gesto, odlišnú reakciu; resp. môžu vzniknúť hlasnejšie zvukové efekty odlišné od obvyklých (napríklad hudba).

Prosíme a ďakujeme za Vaše láskavé pochopenie!

NEMOC,SMRŤ

Pokiaľ Hosť počas pobytu v Hoteli ochorie a z vlastnej sily nie je schopný zabezpečiť pre seba potrebnú starostlivosť, Hotel ponúkne Hosťovi lekársku pomoc.  

Ponúkanú lekársku pomoc Hosť prijíma na svoju zodpovednosť a riziko.  

Lekár nie je zamestnancom, poverencom ani spolupracovníkom  Hotela, preto Hotel vylučuje zodpovednosť za stanovenie diagnózy, aplikovanú terapiu a jej následky.  

V prípade nemoci/smrti Hosťa si Hotel nárokuje náhradu výdavkov od jeho príbuzného, dediča, resp. platiteľa účtu za  náklady prípadného lekárskeho ošetrenia a procesné poplatky súvisiace s konaním, za úhradu služieb poskytnutých pred úmrtím Hosťa, ako aj za prípadné škody vzniknuté na vybaveniach, zariadeniach Hotela súvisiace s chorobou/smrťou Hosťa.

V prípade infekčnej choroby Hosťa je Hotel oprávnený vypovedať zmluvu o ubytovaní s okamžitou platnosťou bez povinnosti vrátenia poplatku za ubytovanie alebo  poskytnutia náhrady škody. V takom prípade je Hosť povinný opustiť Hotel spolu so svojou batožinou na vlastné náklady v lehote určenej vo výpovedi danej Hotelom. V prípade infekčnej choroby je Hotel povinný postupovať v zmysle ustanovení nariadenia č. NM 18/1998 (3.VI.). (Predmetné nariadenie predpisuje postup v prípade infekčnej choroby. V zmysle nariadenia, keď vznikne také podozrenie, Hotel privolá lekára, ktorý zistí, či je Hosť infekčný alebo nie).

 NÁJDENÉ PREDMETY

Nájdené predmety je možné odovzdať na recepcii Hotela.   

Potraviny, výrobky potravinového charakteru, lieky sú Hotelom zlikvidované.  

Skladovateľné predmety Hotel uchováva po dobu 6 mesiacov. Cennosti (napríklad šperky, mobilné telefóny) sú uchovávané po dobu 1 roka.

Evidenciu nájdených vecí vedie Housekeeping manager.

Pokiaľ sa prihlási oprávnený vlastník nájdeného predmetu,  predmet si môže prevziať na základe dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a oproti svojmu podpisu a tiež po uhradení výdavkov spojených s uchovávaním a prípadným poštovým zasielaním tohto predmetu.

 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V priestoroch Hotela je ZAKÁZANÉ vyhadzovať odpad. Myslite  aj na ďalších Hostí, Vaše ubytovanie pri odchode opúšťajte v čistom stave.

Prosíme, aby ste odpad uložili do určených zberných nádob.

Prosíme, aby ste chránili rastliny a kríky umiestnené v Hoteli. Neodlamujte a neodrezávajte ich konáre a výhonky (pokiaľ by Vás rušili, prosím hláste to na recepcii Hotela), nestúpajte na mladé rastliny, počas parkovania dbajte na okrasné rastliny vysadené na okrajoch parkoviska!

Je zakázané pribíjať klince do kôry stromov, vylievať zvyšky jedál a znečisťujúce látky na rastliny. Nie je povolené kopať rigol a jamu ani s dočasným charakterom.

ZODPOVEDNOSŤ HOTELA ZA ŠKODY

Za cenné papiere, hotovosť a iné cennosti zodpovedá Hotel v tom prípade, ak bola vec prevzatá Hotelom do úschovy, alebo prevzatie predmetu do úschovy Hotel odoprel. Preto Hotel vyslovene upozorňuje Hosťa, aby svoju hotovosť, cennosť, cenný papier odovzdal Hotelu za účelom úschovy (Centrálny trezor, pravidlá na používanie trezoru), v prípade umiestnenia týchto hnuteľných vecí v trezore nachádzajúcim sa v hotelovej izbe Hotel nepreberá zodpovednosť.

Pokiaľ je trezor nefunkčný, alebo nefunguje podľa svojho účelu, Hosť je povinný o tom neodkladne informovať recepciu Hotela. Za škody vzniknuté z dôvodu nevykonania alebo oneskoreného vykonania informácie znáša zodpovednosť Hosť.  

Za škody vzniknuté na vnesených predmetoch Hosťa preberá Hotel zodpovednosť len vtedy, keď ku škodovej udalosti došlo na mieste pravidelne užívaným Hosťom, alebo dostupným Hosťovi, napríklad hotelová izba, chodba, lobbi miestnosť, záhrada, parkovisko a ku škode došlo z príčiny, ktorú je možné Hotelu vyčítať. 

Hotel zodpovedá za škody vzniknuté na vnesených predmetoch Hosťa - s výnimkou vecí vylúčených z vnesenia - v tom prípade, ak vnesenie tejto hnuteľnej veci do priestorov Hotela je dokázateľne preukázané. Dokázanie tejto skutočnosti je povinnosťou Hosťa.  

Za škodu takto vzniknutú zodpovedá Hotel najviac do päťdesiat násobku dennej ceny izby platenej Hosťom.

Hotel sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu v tom prípade, keď dokáže, že škoda vznikla z neodstrániteľného dôvodu mimo okruhu Hostí a hotelových zamestnancov, alebo škodu spôsobil sám Hosť, resp. vzniknutá škoda je výsledkom neobozretného konania Hosťa.

Hosť používa, resp. užíva zariadenie Hotela, služby časti wellness a iné služby podľa ich účelu, s uvedomením si a poznaním svojho zdravotného stavu, fyzickej a mentálnej kondície, preto za škody vyplývajúce z užívania v rozpore s účelom, resp. spôsobom nezodpovedajúcim zdravotnému stavu, fyzickej a mentálnej kondícii Hosťa nepreberá Hotel žiadnu zodpovednosť.

Hotel vylučuje zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy a búrky (ľadovec, vyvrátenie stromu, padajúce konáre, atď.), z dôvodu požiaru, infekcií a nemocí, v dôsledku spáchania trestných činov, priestupkov a porušenia pravidiel, ako aj teroristických útokov.

Hosť na vlastnú zodpovednosť môže požiadať o službu budenia, ktorá je zo strany Hotela gestom pozornosti k Hosťovi, teda nie je súčasťou služieb poskytovaných Hotelom na základe zmluvy o ubytovaní. Hotel nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté z nevykonania budenia alebo oneskoreného vykonania budenia.

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tretej osobe, vrátane blízkym príbuzným podáva Hotel  informácie o pobyte Hosťa v minulom, prítomnom, resp. budúcom období výlučne len na základe predchádzajúceho súhlasu Hosťa.

Tento zákaz informácií sa nevzťahuje na dožiadania realizované na základe právnych predpisov.

Hosť si berie na vedomie, že na základe ustanovení zákonných predpisov Hotel je povinný pre dožadujúci orgán oznámiť osobné údaje Hosťa uvedené v dožiadaní, pokiaľ zákonné podmienky takého poskytnutia údajov sú splnené.

Proti poskytovaniu údajov na základe právneho predpisu, úradného alebo súdneho rozhodnutia Hotel nemôže vzniesť námietky.

Náš Hotel má oznamovaciu povinnosť voči Národnému turistickému informačnému centru (NTAK), preto vyplnenie prihlasovacieho formulára je potrebné pre každú osobu.  Do evidenčného systému NTAK sú zaznamenané nasledovné údaje: pohlavie, rok narodenia, miesto narodenia a poštové smerové číslo. Evidenčný systém NTAK je spôsobilý výlučne len na digitálne spracovávanie údajov patriacich do okruhu štatistických údajov na účely štatistiky. Tento systém neprijíma osobné údaje súvisiace s Hosťami a ani neukladá takéto údaje.  

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke tohto úradu: https://info.ntak.hu/bemutatkozas/

Zmena zákona č. CLVI. z roku 2016 účinná od 01. septembra 2021  zaväzuje poskytovateľa ubytovacích služieb k  tomu, aby osobné údaje každého hosťa ubytovaného v ubytovacom zariadení v Maďarsku uvedené v zákone zaznamenal v dátovom úložisku vládou určeného poskytovateľa úložiska za účelom ustanoveným v zákone.  

Hotel ako poskytovateľ ubytovacích služieb pri prihlasovaní klienta k ubytovaniu pomocou čítacieho zariadenia dokladov zaznamenáva nasledovné údaje: priezvisko a meno, rodné priezvisko a meno, miesto a dátum narodenia, pohlavie, štátne občianstvo, rodné meno a priezvisko matky, identifikačné údaje dokladu totožnosti alebo cestovného pasu.

Hotel ako poskytovateľ ubytovacích služieb údaje hostí spravuje do posledného dňa prvého roku od dátumu, kedy sa o týchto údajoch dozvedel, systém VIZA uchováva zaznamenané  údaje najviac dva roky. Vyhľadávanie údajov môže účelovo vykonávať výlučne len policajný orgán za účelom prevencie kriminality a k splneniu úloh v oblasti boja proti trestnej činnosti.

Tento Ubytovací poriadok je platný do odvolania.

 

Prosíme našich Hostí, aby láskavo dodržiavali ustanovenia tohto Ubytovacieho poriadku.

 

Tisia Hotel & Spa Management

Tisia Event KFT.